Logo PVV Eerste Kamer

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.

Bijdrage Danai van Weerdenburg

Voorzitter, dank u wel.

De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Dat zei Thomas Jefferson, derde president van de Verenigde Staten. Een quote die iedereen ter harte zou moeten nemen, want vandaag de dag glipt de vrijheid ons steeds sneller door de vingers.
Door de oprukkende islamisering, een Europese superstaat die steeds meer soevereiniteit afpakt en de nog immer verstikkende politiek-correcte moraal die de Nederlandse burger gijzelt.

Voorzitter, ik ben drie en een half jaar  naaste medewerker van Geert Wilders geweest. Het belangrijkste dat ik van hem geleerd heb is dit: ondanks moeilijke omstandigheden moeten we blijven knokken voor onze vrijheid, want het is ons meest kostbare bezit. Dat realiseer je pas echt goed als je het kwijt bent. Inmiddels zijn er meerdere PVV’ers die onder ernstige persoonlijke bedreiging de vrijheid en democratie verdedigen. Vanaf deze plaats  wil ik hen zeggen: jullie zijn helden. Hou vol. Ik zal jullie niet in de steek laten. Wij staan schouder aan schouder en samen zullen we uiteindelijk het tij keren.

Door Ir. Drs. Gom van Strien

NRC 26-6-2014: De Fransen weigeren drugs mee te tellen en daardoor blijft de economie 2 miljard euro kleiner. „Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van de EU-regels”, liet het Franse statistiekbureau weten.

Om aan de nog steeds voortgaande onduidelijkheid over de Nederlandse afdracht aan Brussel een einde te maken heeft Gom van Strien, woordvoerder Financiën voor de PVV in de Eerste Kamer, in de Vaste Commissie Financiën het initiatief genomen om tot een deskundigenbijeenkomst met het CBS te komen. Vooruitlopend hierop heeft hij alvast een aantal vragen aan het CBS schriftelijk ingediend.

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

De EU heeft een tomeloze drang naar macht, macht dat zich uit in een zo groot mogelijk territorium. Dit territorium moet worden vergroot door het uitbreiden van het aantal EU lidmaatschappen en door het afsluiten van associatie akkoorden.
De landen van het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland) kunnen zich verheugen in de warme aandacht van de EU. Want de EU wil ook aan de Europese oostflank de Europese waarden zoals democratie, rechtsstaat en mensenrechten, gehesen op het vehikel vrije handel, naar binnen schuiven. Want zonder politieke aansluiting, geen economische integratie, dus geen toegang tot de vrije Europese markt.

dinsdag, 30 juni 2015 09:58

Noorse gevangenen in Nederlandse cellen

Bijdrage Gidi Markuszower

Voorzitter,

Aan deze Kamer wordt gevraagd in te stemmen met een Verdrag tussen Noorwegen en Nederland. Waarbij Noorse gevangenen in Nederlandse cellen hun opgelegde vrijheidsstraffen kunnen uitzetten.

De Staatssecretaris noemt dit een bijzondere kans en kan niet wachten om de deal met Noorwegen, na goedkeuring van onze Kamer, te implementeren.

Voorzitter, ik vind het treurig te moeten constateren dat onze Staatssecretaris zo enthousiast is om Noren in Nederlandse cellen te krijgen, terwijl onze eigen Nederlandse criminelen in grote getale vrij rondlopen.

vrijdag, 26 juni 2015 10:08

Recognising and preventing neo-racism

Door: Marjolein Faber

Nederlands

Het rapport beschrijft een toenemende bezorgheid betreffende het toenemend neo racisme. Opvallend is dat diverse groepen op één hoop worden geveegd. Dit rapport misbruikt vooral geweld tegen joden om kritiek op de islam de kop in te drukken.
Men gaat voorbij aan de grootste bron van intolerantie en de grootste oorzaak van geweldadige conflicten: de Islam. Het toenemend antisemitisme neemt rechtevenredig toe met de groei van de Islam.
Veel joden die het islamitische Midden Oosten en Noord Afrika zijn ontvlucht, hebben zich gevoegd bij de joodse gemeenschap in Frankrijk, waar zij wederom bedreigd worden door de intolerante islam. En wederom is de politieke elite te laf om de werkelijke oorzaak te benoemen.

Om de intolerante Islam zoveel mogelijk buiten schot te houden te houden is de term islamofobie geïntroduceerd. Islamofobie is een wapen van de jihad.
Islamofobie heeft als taak een ieder die zich kritisch uitlaat over de Islam, direkt de mond te snoeren. Niets vrijheid van meningsuiting. "Je beledigt al de islam als je geen moslim wordt." (citaat: Hans Jansen)
Maar waar is de ruimte in welke islamitisch land dan ook, om hetzij het Christendom te verkondigen, hetzij te uiten dat je atheïst bent. Dat laatste schijnt nog erger te zijn dan Christen of Jood. Waarom eist de islam de vrije westerse waarden op in Europa en elders terwijl ze zelf geen enkele ruimte gunt aan anderen qua gedachtengoed of zelfs maar qua kleding!
In het rapport is te lezen dat statements gebaseerd dienen te zijn op feiten. Dat is mooi, want ik zou zeggen, beste collega's , verdiep u eens in de Koran, in de Sharia en het leven van Mohammed, wat een voorbeeld is voor moslims. Ieder weldenkend mens kan dan nog maar één conclusie trekken: de islam is racistisch en intolerant.

Om een goed debat te kunnen voeren en een probleem op te kunnen lossen, moeten gewoon de feiten benoemd worden. Ook al zijn deze pijnlijk. Dan moet niet de brenger van de boodschap weg worden gezet als racist of beschuldigd worden van haatspeech. Dat is een zwaktebod.

Terwijl jihadisten, met de Koran in de hand en Mohamed als voorbeeld, bij elk hoofd dat zij afsnijden roepen Allah Akbar, vraagt de elite om begrip en nuance. Want dit heeft niets te maken met de islam, de religie van vrede. Hoe bizar!
Maar hoe kan een weldenkend mens de islam respecteren als deze je met het zwaard wil bekeren en waar de doodstraf staat op afvalligheid?

Dat Europa wordt geïslamiseerd is geen mythe maar keiharde werkelijkheid. Het is de core business van de Moslim Broederschap, die zich invreet in de maatschappij en droomt van een wereld kalifaat. En iedere Europese politicus die hierin meegaat doet mee aan het verraad van het vrije westen.

Wilt u echt haatspeech aanvechten? Pak het probleem aan bij de wortel: stop de immigratie uit islamitische landen en sluit de moskeeën.
En probeer niet onze jeugd te indoctrineren via het onderwijs en laat het volk niet voorgelogen worden via de media over de werkelijke stand van zaken.
Stop het rottingsproces van multiculturele samenleving die rechten eist in ongelijke gevallen en vijandig is tegen de Judeo Christelijke beschaving.

English

The report describes the growing concern about increasing neo racism. The remarkable thing is that various groups have been lumped together. The report misuses the issue of violence against Jews to clamp down on criticism of Islam in particular.
In doing so the report ignores the main source of intolerance and the main cause of violent conflicts, namely Islam. The increase in anti-Semitism is directly proportional to the growth of Islam.
Many Jews who have fled Islamic Middle East and North Africa, have joined the Jewish community in France, where they are again being threatened by intolerant Islam. Once again the political elite is too faint-hearted to identify the actual cause.

In order to keep intolerant Islam out of range as much as possible, the term islamophobia has been introduced. Islamophobia is a weapon in the hands of jihad.
The purpose of islamophobia is to muzzle anyone expressing a critical opinion on Islam. Freedom of speech? No way: "One already offends Islam by not becoming a Muslim." (quote: Hans Jansen)
Which Islamic country will leave us room, either to preach Christianity or to express ourselves as atheists? The latter seems to be even worse than being a Christian or a Jew. Why does Islam claims the free western values, whereas it selve does not grant anyone else any freedom whatsoever when it comes to ideas or even clothing!
The report says that statements must be based on facts. Fair enough, for I would say: please make a study of the Quran, the shariah and the life of Muhammed, the Muslims' role model. Every right-minded person then will come to the conclusion that Islam is racist and intolerant.

In order to be able to conduct a serious debate and to solve a problem we simply must identify the facts, even if these are painful. We must not brand the messengers as racists or accuse them of hate speech. That would be an admission of weakness.

While jihadists, the Quran in hand and following Muhamed's example, shout "Allah Akbar" every time they cut off someone's head, the elite calls for understanding and nuance, for this has nothing to do with Islam, the religion of peace. How weird!
How can a right-minded person respect Islam, considering that Islam is eager to convert people by the sword and that apostasy is punishable by death?

The islamization of Europe is not a myth, but a hard reality. It is the core business of the Muslim Brotherhood, which is spreading in society, dreaming of a global caliphate. Every European politician going along with this is implicated in the betrayal of the free west.

Do you really want to tackle hate speech? Solve the problem at the root: stop immigration from Islamic countries and close the mosques.
Do not try to indoctrinate our youth via the educational system. Do not allow the people to be lied to by the media about the actual state of affairs.
Stop the rotting process of the multicultural society, which claims rights in unequal circumstances and is hostile to the Judeo-Christian civilization.

dinsdag, 23 juni 2015 10:15

Debat: Aanscherping Voetbalwet

Bijdrage Gidi Markuszower

Voorzitter, het is met groot genoegen dat ik vandaag mijn maidenspeech mag uitspreken. En nog wel over een wijziging van de Gemeentewet en het Wetboek van Strafrecht, die burgemeesters en de wetgever de instrumenten geven om de straten van Nederland weer wat veiliger te maken.

Want dat voorzitter, is een van de doelen die ik mijzelf, namens de Partij voor de Vrijheid fractie, heb gesteld. Nederland veiliger maken.

Een van de voornaamste taken van de overheid, zo niet de voornaamste, is de veiligheid van de burgers te garanderen. In mijn optiek scoort onze overheid op dit vlak een flinke onvoldoende. Het criminaliteitscijfer kan en moet, fors omlaag.