Logo PVV Eerste Kamer

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

Machiel de Graaf en Geert Wilders in gesprek

groepsfoto

groepsfoto

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2013 JoomlaWorks Ltd.
vrijdag, 26 juni 2015 10:08

Recognising and preventing neo-racism

Door: Marjolein Faber

Nederlands

Het rapport beschrijft een toenemende bezorgheid betreffende het toenemend neo racisme. Opvallend is dat diverse groepen op één hoop worden geveegd. Dit rapport misbruikt vooral geweld tegen joden om kritiek op de islam de kop in te drukken.
Men gaat voorbij aan de grootste bron van intolerantie en de grootste oorzaak van geweldadige conflicten: de Islam. Het toenemend antisemitisme neemt rechtevenredig toe met de groei van de Islam.
Veel joden die het islamitische Midden Oosten en Noord Afrika zijn ontvlucht, hebben zich gevoegd bij de joodse gemeenschap in Frankrijk, waar zij wederom bedreigd worden door de intolerante islam. En wederom is de politieke elite te laf om de werkelijke oorzaak te benoemen.

Om de intolerante Islam zoveel mogelijk buiten schot te houden te houden is de term islamofobie geïntroduceerd. Islamofobie is een wapen van de jihad.
Islamofobie heeft als taak een ieder die zich kritisch uitlaat over de Islam, direkt de mond te snoeren. Niets vrijheid van meningsuiting. "Je beledigt al de islam als je geen moslim wordt." (citaat: Hans Jansen)
Maar waar is de ruimte in welke islamitisch land dan ook, om hetzij het Christendom te verkondigen, hetzij te uiten dat je atheïst bent. Dat laatste schijnt nog erger te zijn dan Christen of Jood. Waarom eist de islam de vrije westerse waarden op in Europa en elders terwijl ze zelf geen enkele ruimte gunt aan anderen qua gedachtengoed of zelfs maar qua kleding!
In het rapport is te lezen dat statements gebaseerd dienen te zijn op feiten. Dat is mooi, want ik zou zeggen, beste collega's , verdiep u eens in de Koran, in de Sharia en het leven van Mohammed, wat een voorbeeld is voor moslims. Ieder weldenkend mens kan dan nog maar één conclusie trekken: de islam is racistisch en intolerant.

Om een goed debat te kunnen voeren en een probleem op te kunnen lossen, moeten gewoon de feiten benoemd worden. Ook al zijn deze pijnlijk. Dan moet niet de brenger van de boodschap weg worden gezet als racist of beschuldigd worden van haatspeech. Dat is een zwaktebod.

Terwijl jihadisten, met de Koran in de hand en Mohamed als voorbeeld, bij elk hoofd dat zij afsnijden roepen Allah Akbar, vraagt de elite om begrip en nuance. Want dit heeft niets te maken met de islam, de religie van vrede. Hoe bizar!
Maar hoe kan een weldenkend mens de islam respecteren als deze je met het zwaard wil bekeren en waar de doodstraf staat op afvalligheid?

Dat Europa wordt geïslamiseerd is geen mythe maar keiharde werkelijkheid. Het is de core business van de Moslim Broederschap, die zich invreet in de maatschappij en droomt van een wereld kalifaat. En iedere Europese politicus die hierin meegaat doet mee aan het verraad van het vrije westen.

Wilt u echt haatspeech aanvechten? Pak het probleem aan bij de wortel: stop de immigratie uit islamitische landen en sluit de moskeeën.
En probeer niet onze jeugd te indoctrineren via het onderwijs en laat het volk niet voorgelogen worden via de media over de werkelijke stand van zaken.
Stop het rottingsproces van multiculturele samenleving die rechten eist in ongelijke gevallen en vijandig is tegen de Judeo Christelijke beschaving.

English

The report describes the growing concern about increasing neo racism. The remarkable thing is that various groups have been lumped together. The report misuses the issue of violence against Jews to clamp down on criticism of Islam in particular.
In doing so the report ignores the main source of intolerance and the main cause of violent conflicts, namely Islam. The increase in anti-Semitism is directly proportional to the growth of Islam.
Many Jews who have fled Islamic Middle East and North Africa, have joined the Jewish community in France, where they are again being threatened by intolerant Islam. Once again the political elite is too faint-hearted to identify the actual cause.

In order to keep intolerant Islam out of range as much as possible, the term islamophobia has been introduced. Islamophobia is a weapon in the hands of jihad.
The purpose of islamophobia is to muzzle anyone expressing a critical opinion on Islam. Freedom of speech? No way: "One already offends Islam by not becoming a Muslim." (quote: Hans Jansen)
Which Islamic country will leave us room, either to preach Christianity or to express ourselves as atheists? The latter seems to be even worse than being a Christian or a Jew. Why does Islam claims the free western values, whereas it selve does not grant anyone else any freedom whatsoever when it comes to ideas or even clothing!
The report says that statements must be based on facts. Fair enough, for I would say: please make a study of the Quran, the shariah and the life of Muhammed, the Muslims' role model. Every right-minded person then will come to the conclusion that Islam is racist and intolerant.

In order to be able to conduct a serious debate and to solve a problem we simply must identify the facts, even if these are painful. We must not brand the messengers as racists or accuse them of hate speech. That would be an admission of weakness.

While jihadists, the Quran in hand and following Muhamed's example, shout "Allah Akbar" every time they cut off someone's head, the elite calls for understanding and nuance, for this has nothing to do with Islam, the religion of peace. How weird!
How can a right-minded person respect Islam, considering that Islam is eager to convert people by the sword and that apostasy is punishable by death?

The islamization of Europe is not a myth, but a hard reality. It is the core business of the Muslim Brotherhood, which is spreading in society, dreaming of a global caliphate. Every European politician going along with this is implicated in the betrayal of the free west.

Do you really want to tackle hate speech? Solve the problem at the root: stop immigration from Islamic countries and close the mosques.
Do not try to indoctrinate our youth via the educational system. Do not allow the people to be lied to by the media about the actual state of affairs.
Stop the rotting process of the multicultural society, which claims rights in unequal circumstances and is hostile to the Judeo-Christian civilization.

donderdag, 11 juni 2015 15:07

Debat : Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Debat 19 mei 2015 over wetsvoorstel 34 083 (wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met versnelling stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd)

 Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

 Voorzitter,

In het relatief korte bestaan sinds 1957 is de AOW als inkomensvoorziening in toenemende mate doelwit geworden van een scala aan versoberingsmaatregelen. Dat onder het motto om diezelfde AOW –gelet op de wijze van financiering in omslag- houdbaar te maken voor later met als impliciete suggestie dat dan in de toekomst inderdaad nog iets van een substantieel niveau van inkomensvoorziening zou resteren voor de latere generaties. Dat is zeer de vraag. Op het hellend vlak van het totale pensioengebouw -dat wil zeggen staatspensioen plus aanvullend deel- moet geconstateerd worden, dat de afbraak alleen al in deze kabinetsperiode in een stroomversnelling is geraakt met als recente hoogtepunten -althans voor dit kabinet- de drastische opbouwverlaging en het nieuw toetsingskader dat iedere vorm van indexatie illusoir maakt.

Bijdrage Marjolein Faber

Voorzitter.
Voordat ik reageer op de beantwoording van de minister moet mij van het hart dat ik van de ene in de andere verbazing ben gevallen. Voorafgaand aan dit debat had ik niet de illusie dat de aanwezige senatoren en de minister opeens het licht zouden zien en een vurig pleidooi zouden houden over een EU die dicht bij de burgers zou staan.
Verbaasd ben ik niet over de pro-Europese houding van partijen als het CDA en D66. Nee, van die partijen weten we immers dat ze streven naar een nog grotere EU, bar weinig vertrouwen hebben in de kracht van ons Nederland en zo ongeveer alle bevoegdheden naar de EU willen overhevelen.
Verbaasd ben ik ook niet over de bangmakerij waarbij de mantra "zonder EU geen veiligheid" weer eens van stal wordt gehaald. Nee, het was vooral de VVD die de wenkbrauwen deed fronsen. De VVD wierp tijdens de eerste termijn haar kritische masker dat zij tijdens de verkiezingen droeg af en liet zich van haar meest pro-Europese kant zien. Zo pleitte deze partij voor een verdere politieke inbedding in de EU. Dit betekent dus gewoon: meer bevoegdheden van de nationale lidstaten naar de EU, dus meer EU. Verder distantieerde de VVD zich in de eerste termijn van het voorstel om de buitengrenzen te sluiten om zo de enorme migratiestromen een halt toe te roepen. Komt de Tweede Kamerfractie van de VVD eens met een goed voorstel, wordt dat door de Eerste Kamerfractie van de VVD getorpedeerd. Als het al gaat om het werkelijke probleem, namelijk de islam, geeft de VVD net als andere partijen al helemaal niet thuis. De VVD hier in de Eerste Kamer laat haar ware gezicht zien. Wederom het bewijs dat de praatjes van de VVD tijdens de verkiezingsstrijd helemaal niets waard zijn.

Bijdrage Marjolein Faber

Voorzitter,

"We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit - de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist - dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” 

Vrz,
Treffender kan ik het niet schetsen dat de EU niets heeft met democratie, dan met deze woorden van Jean Claude Juncker. Een ieder die de democratie koestert begrijpt dat wij zo snel mogelijk van dit ondemocratische instituut genaamd de EU af moeten.
De Europese Unie ligt als een verstikkende deken over Europa. Een gebied waar alle Menschen Brüder werden, tenminste volgens het Europese Volkslied.
Een volkslied dat uitdrukking moet geven aan de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit. Een volkslied dat enkel wordt gedragen door de melodie van de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. En in ieder geval niet door de Europeanen. Een prachtige melodie die de mens meesleept, maar ondertussen wordt de Europese agenda langzaam uitgerold. Stap voor stap tot er geen weg terug meer is.

dinsdag, 07 april 2015 15:19

Debat : wetsvoorstel flexibel werken

Debat 7 april 2015 over wetsvoorstel 32 889 (Wet flexibel werken)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)


Voorzitter,

De indiening van voorliggend initiatiefwetsvoorstel per september 2011 ligt al weer bijna vier jaar achter ons. Het doet inmiddels aan als een aflevering van “Andere tijden”: een politieke eeuwigheid geleden. Dit roept direct de vraag op of de leidende gedachte nog actueel is en de houdbaarheidstermijn van het voorstel niet al lang is overschreden. In dat geval is het hooguit nog te kwalificeren als een mooi vergezicht van destijds.

Voorzitter, in de jaren tachtig van de vorige eeuw was ik 7 jaar werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan 6 jaar als hoofd van de afdeling Energiestatistieken. In die hoedanigheid leverde ik gegevens aan onder andere de Economic Commission for Europe en nam ik deel aan diverse werkgroepen waarin de verwerking van die gegevens besproken werd. Eén van die werkgroepen hield zich bezig met statistieken over steenkolenproductie en de internationale handel daarin. Keurige boekwerken, maar mijn Duitse collega en ik hadden wat merkwaardigheden ontdekt. Het was ons opgevallen dat in Europa zo weinig Zuid-Afrikaanse kolen verbruikt werden, terwijl daar, in Zuid-Afrika toch heel wat geproduceerd en uitgevoerd werd. Nu was het in die tijd, zoals u weet, politiek niet correct om Zuid-Afrikaanse producten te gebruiken.

Wij telden daarom alle invoer in de hele wereld en alle uitvoer apart op, gespecificeerd naar land en kwamen tot de conclusie dat Zuid-Afrika miljoenen tonnen kolen uitvoerde, maar dat die ergens op de Atlantische Oceaan, misschien in de Bermuda Driehoek, spoorloos verdwenen. Ze kwamen gewoon nergens aan. En toch hoorde je nooit van kolenschepen die waren vergaan.