Vz, eindelijk behandelt vandaag deze Kamer de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, waarmee de laatste stap kan worden gezet in het wetgevingsproces. Dit wetsvoorstel kent immers een lange voorgeschiedenis, een véél te lange voorgeschiedenis, in een tijd waarin islamisering in een steeds hoger tempo plaatsvindt.

dinsdag, 10 april 2018 12:12

Algemene Europese Beschouwingen

Vrz,

"Grenzen zijn de slechtste uitvinding ooit gemaakt door politici", tot u sprak Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Als de voorzitter van de Europese Commissie een dergelijke uitspraak doet is dat de opmaat voor het verder afbreken van de natiestaten en de onteigening van Europa.

Eén van de uitgangspunten voor de EU was een vrije Europese interne markt zonder grenzen.

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,

Het voorliggend initiatiefwetsvoorstel kent al een lange looptijd en gaat terug tot de indiening op 20 oktober 2015. We zijn inmiddels bijna twee en half jaar verder. De Participatiewet waar dit wetsvoorstel betrekking op heeft, was overigens toen net, na een mogelijk nog langere aanloop, per 2015 ingegaan. Inclusief aanscherpingen in de wet Werk en bijstand met in het bijzonder de mogelijkheid om een –wat heet- “significante” tegenprestatie te vragen van de bijstandsgerechtigde.

vrijdag, 23 februari 2018 15:49

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

Voorzitter,

De PVV streeft naar zeggenschap en controle over onze eigen Nederlandse grenzen. Het kabinet Rutte III daarentegen zegt in haar regeerakkoord te streven naar een “volwaardig Europees asielbeleid”. Een cruciaal verschil, waarbij het kabinet Brusselse eurocraten wil laten bepalen wie wij tot ons land moeten toelaten, om zogezegd “alleen gezamenlijk het grote vraagstuk van migratie aan te kunnen”. Door het aan de EU over te laten zal ons land echter alleen maar méér massa-immigratie moeten aannemen, met een Europese migratieagenda die de toestroom niet zal stoppen, maar enkel zal reguleren en faciliteren. Oftewel structureel asielmigranten toelaten, ophalen en herverdelen, waarbij Nederland voorop staat om te ontvangen.

Voorzitter,

De algemene bepaling die met dit wetsvoorstel aan de Grondwet zou moeten worden toegevoegd luidt kortweg: “De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.”

Hoewel de algemene bepaling zelf zeer kort is, is deze wel vergezeld met een memorie van toelichting van tien pagina’s. In paragraaf 3.4 van deze memorie van toelichting, getiteld ‘Beknopte formulering’ geeft de regering aan dat sprake is van drie te waarborgen elementen ‘de democratie, de rechtsstaat en grondrechten’ en dat zij er voor gekozen heeft deze niet nader te expliciteren door vermelding van de denkbare verschillende deelelementen.

Dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor het woord. Via u, mevrouw de voorzitter, wil ook ik de initiatiefneemster van dit wetsvoorstel, Tweede Kamerlid mevrouw Dijkstra, en de minister voor Medische Zorg en Sport, de heer Bruins, hartelijk welkom heten.

Naar deze maidenspeech, voorzitter, heb ik lange tijd uitgezien, omdat dit wetsvoorstel voor mij een van de belangrijkste wetten is die we hier in de Eerste Kamer behandelen. Het gaat hier vandaag niet over het voor of tegen orgaandonatie zijn, maar over leven en dood, over een dilemma dat gaat over een medisch-ethisch levensvraagstuk dat niet door iedereen is te beantwoorden met een ja of een nee. Het gaat over het ultieme recht op zelfbeschikking, over het al dan niet de baas kunnen zijn over je eigen lichaam en over hoe de overheid, de Staat, zich verhoudt tot de burger; over een betuttelende overheid, die voor je kiest als je niet zelf kunt of wilt kiezen, over wie de keuze dient te maken over het al dan niet ter beschikking stellen van iemands organen en over wat de kernwaarden dienen te zijn van de grondwettelijk vastgelegde onaantastbaarheid van het lichaam.

dinsdag, 19 december 2017 11:15

Zorgplicht Kinderarbeid

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

dit wetsvoorstel rammelt niet alleen aan alle kanten, maar versterkt ook de machtspositie van een netwerk bestaande uit o.a. ngo's en vakbonden die al tientallen jaren zich laven aan de subsidietrog.
Het gedram van de PVDA kent geen grenzen en schroomt dan ook niet om over de rug van kinderen het oude socialistische gedachtegoed van verdeling van werk en kapitaal verder uit te rollen.

maandag, 04 december 2017 20:00

Algemeen Politieke beschouwingen

Vrz,

maandenlang heeft de Minister President er over gedaan om samen met zijn nieuwe vrienden een regeerakkoord te smeden, pronkend met de naam "Vertrouwen in de toekomst".
De naam "Betaalplicht en mond dicht" was passender geweest.
Het zou niet bij iedereen even goed gevallen zijn, maar het was wel een stuk transparanter geweest.