Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

Vorig jaar waren wij getuigen van een stevig maatschappelijk debat dat werd gevoerd over goedkeuring van het associatieakkoord tussen EU en de Oekraïne.
Dat het de burgers menens was blijkt wel uit het feit dat zij zelf het voortouw hebben genomen om hier een referendum over af te dwingen. Een prestatie van jewelste.
Tot ergenis van de Minister President rolde er een "nee" uit de stembus.

dinsdag, 21 februari 2017 12:15

Namen & graden hoger onderwijs

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Studenten die hun opleiding in het hoger onderwijs met succes afronden, beschikken over een diploma waar zij trots op mogen zijn en, beter nog, waar zij iets mee kunnen. Het is een diploma met waarde. Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel om het voeren van namen in het onderwijs, zoals hogeschool en universiteit, en het verlenen van graden, zoals bachelor en master, te beschermen en misleiding van niet-erkende onderwijsinstellingen die voorspiegelen erkend onderwijs aan te bieden aan te pakken. De PVV vindt dat een goede zaak.

dinsdag, 14 februari 2017 15:29

Lerarenregister

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Beroepsregisters zijn niets nieuws. Ze komen voor in alle soorten en maten. Het is al gezegd: de zorg heeft bijvoorbeeld het BIG-register, waarin de bevoegdheid van meer dan 340.000 zorgverleners staat geregistreerd. Een zorgconsument, of wie dan ook, die wil controleren of een zorgaanbieder wel bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen, kan dit register raadplegen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het landelijk advocatentableau. Er is zelfs een landelijk register kinderopvang- en peuterspeelzalen. Dan kan het onderwijs toch niet achterblijven?

dinsdag, 07 februari 2017 16:24

Godsdienstonderwijs op openbare scholen

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Zoals de PVV bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer al heeft betoogd: wij begrijpen niet zo veel van de bedoeling van dit wetsvoorstel. Voor de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen is jaarlijks 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Middels dit wetsvoorstel moet die financiering wettelijk worden verankerd. De vraag blijft welk probleem hiermee nu eigenlijk wordt opgelost. Nut en noodzaak blijven onduidelijk.

dinsdag, 31 januari 2017 17:15

Antiterreurmaatregelen

Bijdrage van Gidi Markuszower

Voorzitter. Vandaag behandelen we drie voorstellen van de regering, voorstellen die de regering omschrijft als antiterreurmaatregelen. Indien deze wetten worden goedgekeurd, wordt het mogelijk om terugkerende jihadisten het Nederlanderschap af te nemen, om terroristen contactverboden op te leggen en — houd u vast, voorzitter, want het wordt spannend — om het paspoort of de identiteitskaart van een terrorist in te nemen. U begrijpt, voorzitter, de terroristen, de jihadgangers, de vijfde colonne in Nederland: ze zijn allemaal aan het bibberen. Of denkt u net als ik dat zij aan het schaterlachen zijn? Het zijn namelijk boterzachte maatregelen.

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, allereerst ook vanuit de PVV-fractie natuurlijk de felicitaties aan de indieners van dit initiatiefvoorstel. De heer Herben is er ongetwijfeld in gedachten bij.
Hun harde werk en vasthoudendheid verdient alle lof. Met hun initiatiefvoorstel waren zij hun tijd ver vooruit.
Niet alleen met het signaleren van het ongemak dat een verregaande overdracht van bevoegdheden aan de EU kan plaatsvinden met slechts de goedkeuring van een gewone kamermeerderheid.
Maar vooral dat dit niet helemaal te rijmen is met de aard van de EU als supranationale organisatie en de wijze waarop europees recht doorwerkt in het nationale recht. Grondwetswijzigingen behoeven immers óók een tweederde meerderheid.

dinsdag, 17 januari 2017 18:00

Mer-richtlijn

Bijdrage van Alexander van Hattem

Vz,

De PVV wordt niet enthousiast van een voorstel wat zich richt op “duurzame groei in de Europese Unie te bevorderen” door een EU-richtlijn te implementeren die onder andere als doelstelling heeft om “een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaaleconomische veranderingen en uitdagingen;de mer-richtlijn in overeenstemming te brengen met de «beginselen van slimme regelgeving» van de EU; en de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU te codificeren.” Kortom, nog meer stalorders uit Brussel.

dinsdag, 20 december 2016 12:03

Wijziging Mijnbouwwet

Bijdrage van René Dercksen

Voorzitter. Weer een zwarte dag in Europa.

Laat ik beginnen met te zeggen waar naar de mening van de PVV-fractie de schoen het meest wringt, namelijk bij het politieke proces dat heeft geleid tot de voorstellen die nu voorliggen. Wat heeft het lang geduurd voordat het kabinet en de volksvertegenwoordiging zich achter de bewoners van Groningen hebben geschaard. Als je het dossier leest, krijg je de indruk dat het zelfs met de nodige tegenzin is gebeurd. Zo moest de rechter eraan te pas komen om de winning van de hoeveelheid gas te verlagen. Het Gronings gas heeft Nederland veel opgeleverd. Je kunt je afvragen of al het geld goed besteed is, maar het was en is een voorname inkomstenbron en juist dan laat je je eigen mensen niet in de steek.