Vrz,
CETA is een gemengd verdrag dat gemengde gevoelens oproept.
Met dank aan de Brusselse kameraden hebben we over een aanzienlijk deel van het verdrag al lang niets meer te vertellen, laat staan nog iets te besluiten.
De tijd dat wij nog zelf over onze handelsakkoorden en wederzijdse investeringen gingen met andere landen is voorbij. Deze bevoegdheden zijn allang verkwanseld en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de EU. Het gedeelte van CETA die onder deze EU bevoegdheid valt is dan ook al sinds 21 september 2017 in werking. Besluitvorming in de Senaat is wat dat betreft compleet overbodig.
Vrz, je vraagt je dan af waarom deze zaken dan toch opgenomen zijn in dit verdrag en niet geregeld zijn via een separaat verdrag.
Is dit om Kamerleden over de streep te trekken zodat ze soepeler instemmen met dat gedeelte van CETA waar we nog wél overgaan en dat bij de diverse Kamerleden op felle weerstand stuit?
Want welk Kamerlid kan zich nu vinden in het weggeven van bevoegdheden van gekozen volksvertegenwoordigers? Of het op een zijspoor zetten van de nationale rechters?
Of het aan de laars lappen van de grondwet?
Dat dit gevoelig ligt blijkt wel uit het gedrag van de diverse partijen in dit huis. Zij willen het liefst zo min mogelijk reflecteren zodra het CETA betreft. Ondanks dat zij de Senaat liefkozend de chambre de réflexion noemen.

Vrz, natuurlijk is onze koopmansgeest dol op mooie exportcijfers. Maar dat geldt ook voor de andere partij, in dit geval Canada, die ook zijn producten wil slijten.
En dat laatste kan nog wel eens goed uitkomen in het regeringsbeleid van "boertje weg pesten".
De stikstof crisis, klimaat waanzin enz. Het is allemaal de revue gepasseerd. En ondanks alles ploegde de boer onverstoorbaar door en stootte met zijn producten door tot de wereldtop.
Daar kan menige Canadese boer jaloers op zijn.
Vrz, CETA schrijft voor dat de Canadese producten moeten voldoen aan de Europese standaarden.
Maar de pijn zit in de wijze van produceren.
Hoe het product tot stand komt maakt binnen CETA geen mallemoer uit.

En hoe zit het met hormoonvlees? Genetische manipulatie? Dierenwelzijn? Het zou volgens de Minister allemaal niet aan de orde zijn.
Gezien onze overheid niet in staat is om wantoestanden in Nederlandse slachthuizen te voorkomen kan je je oprecht afvragen hoe zij dan controle kan hebben over iets dat zich ruim 6.000 kilometer verderop afspeelt.
Zo verdwijnt hier in Nederland een deel van het halal vlees gewoon in de reguliere slachtlijn. Dat gebeurt gewoon direct onder onze neus!
En de onwetende consument, die gruwt van halal slacht, krijgt het gewoon op zijn bordje! Want etiketteren van verdoofde slacht schijnt nu al héél ingewikkeld te zijn.
Statistisch gezien is geïmporteerd vlees helemaal een blackbox.
Uit de statistische handelsgegevens is namelijk niet op te maken of het ingevoerde vlees afkomstig is van halal slacht.

Vrz, ondertussen worden onze boeren keihard op achterstand gezet door een kluwen aan regelgeving waarvan de oorzaak ligt in het feit dat we met te veel mensen zitten op een postzegel.
En die postzegel wordt niet groter, maar wel voller.

Ondanks al die hindernissen hebben de veehouders jarenlang geïnvesteerd in dierenwelzijn.
Dit i.t.t. de Canadese veehouders. Zij hebben enkel te maken met een vrijwillige gedragscode.
Met als gevolg dat zij goedkoper kunnen produceren.
En het is een illusie dat Canada zich zal aanpassen aan onze hogere standaarden.
De praktijk laat zien dat de verleiding groot is om te kiezen voor het beste verdienmodel.

Vrz, dat hebben we eerder gezien met de legbatterijen die in Nederland verboden zijn. Die zijn geëxporteerd naar Oekraïne om vervolgens de eieren van de gekooide kippen weer te importeren.
En dan heb ik het niet eens over de massale hoeveelheden Oekraïens kippenvlees die met vrachtwagens vol Nederland binnen worden gereden.
Blijkbaar mogen wij wel consumeren maar niet produceren.
Het is ook niet voor niets dat CETA niet voorziet in de verlaging van EU-douanerechten voor kippenvlees en eieren. Want die krijgen we al voor weinig.

Vrz, de volgenden die aan de beurt zijn, zijn de varkens.
De eerste stap wordt al genomen: sanering van de varkenshouderij.
Zodra de Canadezen komen met goedkopere producten, verdwijnen onze producten of moeten wij onze standaarden verlagen.
Alle inspanningen op het gebied van dierenwelzijn gaan dan plop het zilte sop in.

Oké wij krijgen een ruimere quota voor zuivelproducten. Maar kan Nederland die benutten?
De melkquota werden afgeschaft, weet u nog? Maar de groeiende melkproductie werd snel aan banden gelegd door de fosfaat plafonds.
En het is een illusie om te denken dat stikstofruimte, die vrij valt naar de melkveehouders gaat.
Het kabinet wil juist van zoveel mogelijk veehouders af.
Die ruimte gaat eerder naar bouwend Nederland om de bevolkingsgroei, veroorzaakt door de massa immigratie te faciliteren.

Vrz, de christelijke coalitie partijen, met de CU voorop, hebben de mond vol over produceren in de regio. Maar nadat zij de boeren hebben uitgeleverd aan hogere machten, is nu de rechtelijke macht aan de beurt.
Bij ratificatie van CETA wordt de deur open gezet voor de oprichting van het Investment Court System afgekort ICS, met als taak geschillenbeslechting tussen Canadese investeerders en de verdragspartijen. ICS is hét bilaterale investeringshof waar de Europese Commissie van droomt.
Lekker toetsen in je eigen autonome supranationale rechtsorde.
Niets nationaal recht! Niets nationale rechter! Het wordt allemaal omzeild.

Rechters, die dikwijls een D66 voorkeur hebben, werden in eerste instantie, aan de kant geschoven betreffende de geschillenbeslechting door nota bene hun eigen D66 Minister, de eerdere Minister Kaag die op Buitenlandse Handel de scepter zwaaide.
Ja dat krijg je als je voor een ministerpost iemand voordraagt die destijds geen lid was van je eigen politieke partij. Maar goed, nu mag een VVD Minister het karwei afmaken. Zoek de verschillen!

Vrz, introductie van het ICS is de bypass voor multinationals om buiten het nationale rechtsystyeem haar rechten te halen. En het blijft hier niet bij, de Europese Commissie ziet deze bypass als het nieuwe normaal voor alle EU-handels- en investeringsakkoorden.
Zeg dan maar dag met je handje naar overheidsmaatregelen in het algemeen belang. Indien een dergelijke maatregel het investeringsbelang van een buitenlandse investeerder aantast kan de Nederlandse staat zo maar een claim aan de broek krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als er sprake is vanindirecte onteigening of van onjuiste behandeling.
Dit ondanks het "het recht om te reguleren".

Vrz, natuurlijk kan een Canadese investeerder naar de nationale rechter stappen.
De investeerder krijgt immers een keuze. Of via de nationale rechter, of via het ICS.
De investeerder zal gaan voor de hoogste claim en daar waar de kans van slagen het grootst is.
En dat is niet bij de nationale rechter, die een zaak zal plaatsen in de Nederlandse context en kijken naar de bredere belangen. En die tevens ook nog neigt naar een lagere schadeclaim.
Dit i.t.t. de rechter binnen het ICS. Hij/zij zal met CETA in de hand, het investeringsbelang plaatsen boven het algemeen belang, waardoor bedrijven meer rechten krijgen.

Vrz, door dreiging van schadeclaims is de kans groot dat de overheid afziet van bepaalde maatregels.
Canada zelf is, na het betalen van $300 miljoen aan claims en wettelijke vergoedingen, armer én wijzer geworden en heeft voor het nieuwe handelsverdrag met de Verenigde Staten en Mexico
(USMCA) afgezien van een regeling van ISDS, dat ook een investeringsarbitrage hof is.
Maar ondertussen is Canada er niet vies van ons wél een dergelijk investeringsarbitragehof aan te smeren. En wat kan je verwachten van een natie die ijskoud de bankrekeningen bevroor van
demonstrerende vrachtwagenchauffeurs. En dat waren nota bene hun eigen burgers!
Vrz, dat belooft nog wat voor de toekomst!

De Minister heeft aangegeven dat het ICS, wat Nederland betreft, niet hoeft. Maar dat het met name van belang is voor investeringsbescherming in akkoorden met landen waar nationale wetgeving
onvoldoende rechtszekerheid zou bieden.
Is dit dan in Nederland het geval? Nee!
Is dit het geval in andere EU lidstaten? Ja!
Conclusie omdat andere EU-lidstaten de boel niet op orde hebben moeten wij dan maar meer risico gaan lopen.

Vrz, niet alleen de nationale rechters hebben het nakijken, ook diverse maatschappelijke organisaties. Niet dat de PVV fractie zo warm wordt van het incestieuze netwerk van NGO's en andere subsidieslurpers.
Maar voor de PVDA zijn ze hot en het doet hen pijn dat dit netwerk wordt gedegradeerd tot een meedenkende vriend van de rechtbank als amicus curiae. Amicus curiae is gewoon een zoet houdertje, een fopspeen!
Ik ben dan ook reuze benieuwd of de PVDA fractie hierop gaat sabbelen gezien de eerdere uitlatingen in de media. De betreffende PVDA senator gaf aan dat er een kans gezien wordt om de invloed van ngo's en maatschappelijke partijen te versterken, zonder aan het verdrag te sleutelen.
Vrz, nog een fopspeen! Waar hebben we dat eerder gezien?
Op het Oekraïense geitenpaadje van Rutte!
De grote vraag is: welke PVDA-ers worden nu wederom de geit van Rutte?

Vrz, terwijl de Minister duidelijk heeft aangegeven dat het Parlement geen letter mag veranderen aan het verdrag, mogen na ratificatie de ambtenaren van de verdragscomités dat wél .
Zij mogen naar hartenlust gaan sleutelen aan het verdrag: bindende besluiten nemen en regels opstellen. En dit alles buiten de controle van de nationale parlementen en het Europese Parlement
om. En om de parlementaire onmacht er nog even in te wrijven worden de parlementen achteraf wel geïnformeerd. Dat dan weer wel.
Dit wijkt af van Artikel 81 van de grondwet waarin is vastgelegd, dat de vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk.
Door in te stemmen met dit wetsvoorstel worden deze bevoegdheden over gedragen aan het Gemengd Comité, dat in strijd is met Artikel 81 van onze Grondwet.

Vrz, er rammelt nog meer in relatie tot de Grondwet. En dan doel ik op de beoogde afhandeling van de schadeclaims tegen de staat. Op grond van de investeringsbescherming zijn dit civiele vorderingen, die ook schuldvorderingen kunnen worden genoemd.
Artikel 112 lid 1 van de Grondwet bepaalt dat de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen is opgedragen aan de rechterlijke macht.
Door acceptatie van het parallel rechtsysteem ICS worden delen van het burgerlijk recht, die onder de bevoegdheid van de Nederlandse rechter vallen, overgedragen aan internationale rechters.
Ook dit is een afwijking op de Grondwet.
In het geval een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet is een tweederdemeerderheid in beide Kamers vereist voor ratificatie.
Het is dan ook niet goed te begrijpen dat dit verdrag, met een nipte meerderheid door de Tweede Kamer is gekomen.
Het is dan ook te hopen dat de oppositiepartijen hier allemaal beter bij de les blijven.
Daarom roep ik, namens de PVV fractie, de Senaat op om zich te houden aan Artikel 91 lid 3 van de Grondwet en het voorliggende wetsvoorstel zodanig in stemming te brengen, dat het alleen kan worden goed gekeurd met tweederdemeerderheid van stemmen in deze Kamer. Daarvoor dien ik de volgende motie in met het verzoek deze in stemming te brengen voor de stemming over de wetsvoorstellen 35154 en 35155

Middels de motie "spreekt de Kamer uit dat zij het voorliggende wetsvoorstel 35154 betreffende het handelsakkoord CETA alleen goedkeuring kan verlenen indien ten minste twee derden van de Kamerleden instemt met het betreffende voorstel"

Vrz, ik rond af.
Tijdens de voorbereidingen van dit debat is er sterk de nadruk gelegd op de speciale band tussen
Nederland en Canada. Zij zijn immers onze bevrijders. En dat geeft ze een gun factor.
De PVV fractie is dankbaar dat wij mede dankzij de Canadezen kunnen leven in vrijheid.
De Canadese ambassadeur heeft in de plenaire zaal van de Senaat ook gezegd dat je niet voor CETA moet stemmen omdat zij Nederland bevrijd hebben , maar omdat het een goede handelsovereenkomst is.
Vrz, echter is dit niet een goede overeenkomst voor de burgers in Nederland

Voorzitter, het Nationaal Groeifonds heeft als doel het beschikbaar stellen van financiële middelen om het duurzaam verdienvermogen te vergroten, zo lees ik in de wet. Bij dit soort onbegrijpelijk elitair links taalgebruik zijn wij PVV'ers altijd onmiddellijk op onze hoede, want wij zien wel elke dag de gevolgen van de duurzaamheidspolitiek van dit kabinet. Zoals energiearmoede, inmiddels al bij 1,5 miljoen gezinnen. Gierende inflatie. De Nederlandse inflatie is volgens de laatste cijfers van Eurostat maar liefst 11,9% en daarmee de op drie na hoogste in de Europese Unie. Alleen in enkele ministaatjes als Estland en Litouwen gingen de prijzen nog forser omhoog dan bij ons.

dinsdag, 07 juni 2022 17:00

Algemene Europese Beschouwingen

Vrz,
al eeuwen lang hebben wij de wereldzeeën bevaren en zijn wij de strijd aangegaan tegen het water.
Wij hebben ons land droog gelegd en onze vruchtbare delta heeft ons voedselveiligheid en zekerheid gegeven. Onze boeren werden de besten ter wereld en hebben de laagste milieu-impact ter wereld. 

Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten (35.455)
Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35.670)

Voorzitter, vandaag behandelen we twee wetsvoorstellen die de huidige minister uit de erfenis van haar ambtsvoorganger heeft meegekregen en waarvan zij de behandeling heeft voortgezet. Deze wetsvoorstellen zijn dus nog het geesteskind van voormalig BZK-minister Ollongren en die getuigen ook duidelijk van het wereldbeeld van haar D66-Republiek Amsterdam: experimenteren met een nieuw design voor ons democratisch proces alsof het nieuw hip avantgardistisch concept is in een Grachtengordelbistro en in een wereld zonder grenzen het de mondiaal denkende expat zo comfortabel mogelijk maken.

Vrz,

het paternalisme en de groene dwang kent geen grenzen. Laffe politici verschuilen zich dikwijls achter de EU, die voor hen, de door hen begeerde politieke agenda uitrollen.
Het is dan ook niet voor niets dat, diezelfde politici die dwepen met de EU, de ruimte die de EU wél biedt niet benutten. Zij zijn roomser dan de Paus en zetten de regels dikwijls nóg strakker.
Deze groene zelfkastijding leidt niet alleen tot een peperdure energievoorziening, maar leidt ook naar de situatie dat leveringszekerheid niet meer vanzelfsprekend is.

vrijdag, 18 maart 2022 10:43

Derde termijn regeringsverklaring

Dank u wel, voorzitter. Het zag er even naar uit dat de minister van Financiën de hete kolen uit het vuur moest halen vandaag. Het was immers het ministerie van Algemene Zaken dat de brief met de vragen omtrent de uitvoering van de aangenomen moties behendig doorschoof naar het ministerie van Financiën, zodat deze op het bordje terechtkwam van minister Kaag.

dinsdag, 22 februari 2022 10:00

35949 Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Vrz,
Al eeuwen lang is het houden van runderen niet alleen onderdeel van ons culturele landschap maar ook onderdeel van onze voedselvoorziening.
Men had al snel door dat het rund een prachtig en veelzijdig dier was. Het dier werd niet alleen gehouden voor trekkracht, maar ook voor melk en vlees.
Tot op de dag van vandaag wordt werkelijk alles van het rund gebruikt. Eigenlijk is het een heel duurzaam dier. Het voor ons onverteerbare gras, kunnen zij wél met hun vier magen en plooikiezen, omzetten in voedsel vol eiwitten, vetten, mineralen en vitamines.