Voorzitter,

Mijn bijdrage zal ik vandaag kort houden, want ten aanzien van deze wet geldt letterlijk “tijd is geld” en in dit geval vele miljoenen belastinggeld van onze Nederlandse burgers wat in de zakken van asielprofiteurs verdwijnt. Dwangsommen van 100 euro per persoon per dag, soms zelfs 250 euro, met een maximum van 15.000 euro! Daarom moet voorliggend wetsvoorstel zo snel mogelijk in deze Kamer worden afgehandeld zodat achter de absurditeit van de dwangsommen een punt kan worden gezet.

dinsdag, 23 juni 2020 13:30

Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Spreektekst Alexander van Hattem, Eerste Kamer 23 juni 2020 

Voorzitter,

De formele titel van het voorliggende wetsvoorstel zegt eigenlijk al genoeg over de onwenselijkheid ervan: “Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap”.

Uitzonderingen creëren op de Rijkswet op het Nederlanderschap betekent gewoon de dubbele nationaliteit mogelijk maken. En daar is de PVV altijd principieel op tegen: één nationaliteit moet het uitgangspunt zijn, ook de Brexit maakt dit niet anders. Ook niet voor een zogenaamd – volgens de indieners – beperkte groep.

dinsdag, 23 juni 2020 13:22

Wet elektronische publicaties

Voorzitter,

De PVV-fractie heeft in de schriftelijke behandeling van dit wetsvoorstel al de nodige vragen gesteld, in vervolg hierop hebben wij nog enkele vragen aan de staatssecretaris.

In de schriftelijke ronde heeft de PVV de vraag gesteld over het gebruik van e-mailadressen van burgers die reeds bij MijnOverheid aanwezig zijn en bij dit wetsvoorstel gebruikt gaan worden om hen te benaderen voor de e-mailattenderingen. Maar iemand kan dus voor een ander doel dan informatie over bekendmakingen een e-mailadres hebben opgegeven bij MijnOverheid, bijvoorbeeld voor het aanvragen van kinderbijslag. Nu wil de regering deze e-mailadressen verwerken en koppelen aan de BRP om ongevraagd e-mailattenderingen te kunnen versturen.

woensdag, 03 juni 2020 15:43

Europese Gasrichtlijn

Dank u, voorzitter. De wet van behoud van energie geeft aan dat energie nooit verloren gaat, maar zonder energie zijn we wel verloren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat wij de stabiele Nederlandse energievoorziening in de waagschaal stellen voor groene hersenspinsels. Het is niet voor niets dat energiezekerheid dikwijls prijkt op de agenda van de NAVO, want energie kan zomaar worden ingezet als wapen. We houden wel de NAVO achter de hand om onze energievoorziening te beschermen, maar ondertussen levert deze regering ons niet alleen uit aan de grillen van het weer, maar ook aan de grillen van de Europese Commissie.

woensdag, 03 juni 2020 14:37

Europese energie efficiëntie

Dank u, voorzitter. De klimaatwaanzin kent geen grenzen en op alle politieke niveaus is men besmet met de klimaatkoorts. En hoe hoger het politieke bestuur, des te ondoorzichtiger het wordt. Het voorliggende wetsvoorstel komt uit Europese hoge hoed en dan moet je oppassen. De kans is groot dat je te maken krijgt met een wettelijke kluwen van regels en dat is nu ook weer het geval. Ik citeer uit de memorie van toelichting: "Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de richtlijn 2018/2002/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot wijziging van de richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie (PbEU L328), hierna te noemen: de wijzigingsrichtlijn.

Eerste Kamer 2 juni 2020 spreektekst plenair debat Immigratie & Asiel, AWJA van Hattem

Voorzitter,

Op de eerste plaats wil ik mevrouw Broekers-Knol van harte welkom heten in de Eerste Kamer, ditmaal voor het eerst als staatssecretaris in een plenair debat.

Verder wil ik een woord van dank uitspreken aan de heer Sietse Fritsma, die in de Tweede Kamer als woordvoerder immigratie & asiel voor de PVV zich sinds 2006 tot afgelopen jaar keihard heeft ingezet om de massa-immigratie tegen te gaan. Dank voor de geweldige samenwerking op deze portefeuille.

Dank u, voorzitter. Het is goed dat de Kamer vandaag bijeengekomen is om het debat te voeren en te stemmen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming, opdat de lokale volksvertegenwoordigers weer gaan beraden en besluiten. Niet dat ze dat nu niet zouden kunnen. We hebben nu te maken met de situatie waarin, rekening houdend met de regels van het RIVM, er in diverse gemeenten en provincies toch onvoldoende vertegenwoordigers zijn te vinden die zich moreel verplicht voelen om te voorzien in een quorum. Ik kan mij niet voorstellen dat het merendeel van deze volksvertegenwoordigers niet naar de supermarkt gaat, waar caissières en vakkenvullers gestaag doorgaan met hun werk. Hulde voor deze mensen!