Logo PVV Eerste Kamer

dinsdag, 17 januari 2017 17:00

Mer-richtlijn

Bijdrage van Alexander van Hattem

Vz,

De PVV wordt niet enthousiast van een voorstel wat zich richt op “duurzame groei in de Europese Unie te bevorderen” door een EU-richtlijn te implementeren die onder andere als doelstelling heeft om een actualisering door te voeren die aansluit op ecologische en sociaaleconomische veranderingen en uitdagingen;de mer-richtlijn in overeenstemming te brengen met de «beginselen van slimme regelgeving» van de EU; en de uitspraken van het Hof van Justitie van de EU te codificeren.” Kortom, nog meer stalorders uit Brussel.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 06 december 2016 14:54

Huisvesting van vergunninghouders

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

Het is een regelrechte gotspe dat asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenaamde statushouders, al jarenlang met urgentie voorrang krijgen bij toewijzing van een sociale huurwoning. Een verplichte voorrangspositie ten opzichte van veel andere woningzoekenden in dit land. Statushouder is in de praktijk niet alleen een verblijfsstatus, maar ook een bevoorrechte status. Naast voorrecht op een sociale huurwoning verstrekken gemeenten royale vergoedingen voor het inrichten van deze woningen, soms zelfs tot 10.000 euro, zoals de gemeente Oisterwijk. Ook zijn er voorbeelden van gemeenten die woningen toewijzen aan statushouders waar een normale Nederlandse huurder alleen maar van kan dromen: zoals de gemeente Waalre, die een Syrisch statushoudersgezin met zes kinderen huisvestte in een kapitale villa van ruim een half miljoen euro WOZ-waarde. De gulheid van de gemeente werd door deze statushouder schaamteloos misbruikt door er subiet een hennepkwekerij in te vestigen. Dit kwam aan het licht toen de villa onlangs door deze hennepkwekerij tot de grond toe afbrandde. De gemeente zorgde vervolgens ook nog voor vervangende woonruimte voor dit gezin.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

Dat voorliggend wetsvoorstel de cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens te verbeteren lijkt op zich een goed streven, maar helaas levert het juist het tegengestelde resultaat op: onzekerheid, onduidelijkheid en vooral onveiligheid van patiëntengegevens. Het komt wat de PVV-fractie betreft allerminst tegemoet aan de bezwaren die de Eerste Kamer had bij het in 2011 verworpen wetsvoorstel voor het Elektronisch Patiënten Dossier, er is nog steeds niet voldaan aan de privacy- en veiligheidseisen voor het uitwisselen van medische gegevens.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 15 maart 2016 15:41

Omgevingswet

Bijdrage van Alexander van Hattem

Voorzitter,

De Omgevingswet die we hier vandaag behandelen ligt voor om ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland efficiënter mogelijk te maken, zoals nieuwe of bredere autosnelwegen om files aan te kunnen pakken. Nóg trager dan deze files zijn immers de procedures om wegen aan te kunnen leggen. Vele tientallen jaren zijn geen uitzondering, zoals bij de A4 Midden-Delfland en de N69 ten zuiden van Eindhoven. Noodzakelijke economische ontwikkelingen worden veel te vaak door te lange procedures gedwarsboomd, wat niet alleen onnodig veel geld kost, maar ook ten koste gaat van werkgelegenheid. Beroepsbezwaarmakers als gesubsidieerde milieuorganisaties kunnen hiertegen als collectief of algemeen belanghebbenden schier eindeloos procederen op kosten van de belastingbetalende burger. Het gebruik van ruimte in Nederland is een voortdurend conflict tussen overheid, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Een situatie die steeds complexer wordt, niet in de laatste plaats door steeds stringentere EU-bemoeizucht, zoals Natura-2000 maatregelen. Dat de Omgevingswet ruimtelijke procedures moet vereenvoudigen en versnellen maakt dat de geest van deze wet in beginsel positief is.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 december 2015 12:24

Begrotingsstaten VWS

Voorzitter,

De begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat die de Nederlandse Staatsburgers met hard werken hebben opgebouwd en waarvoor zij hun leven lang keurig premies afdragen. En waarvan zij de rechtvaardige verwachting koesteren er op terug te kunnen vallen als zij onverhoopt zorgbehoevend worden.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter, de voorliggende Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving, afgekort vth, heeft als uitgangspunten het verbeteren van de kwaliteit en de samenwerking in dit vth-domein in de omgevingsdiensten. Uitgangspunten die we als PVV fractie zeer belangrijk vinden, het gaat immers om het zorgvuldig borgen van de veiligheid en gezondheid in onze leefomgeving. Juist daarom moet dit goed én efficiënt geregeld worden. Helaas moeten we vaststellen dat dit wetsvoorstel op een aantal punten niet het meest geschikte kader biedt om dat te realiseren.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 24 november 2015 16:19

Wet tijdelijke tolheffing

Voorzitter, de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 die we vandaag bespreken vormt de wettelijke grondslag voor tolheffing op deze twee nieuwe verbindingen. De PVV-fractie heeft er alle begrip voor dat de minister vaart wil maken met wegeninfrastructuurprojecten, deze zijn hard nodig om de files aan te pakken: het afgelopen jaar zorgden alle files samen voor een kostenpost van maar liefst 655 tot 852 miljoen euro, zo maakte de transportsector gisteren bekend.[1] De wijze van bekostiging van deze projecten is echter een ander verhaal.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 29 september 2015 10:20

Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Bijdrage Alexander van Hattem

Vz,

Allereerst, dit wetsvoorstel spreekt wat zuinigjes over “goede zorg” en stelt daar een definitie voor. Dit zijn uiteraard basisvereisten, maar wat de PVV betreft moet de lat hoger worden gelegd dan de basis: “excellente zorg” zou voor onze patiënten altijd het doel moeten zijn. Desalniettemin kunnen we met deze wet een stap in die richting zetten.

Dat de behandeling van deze wet over het zomerreces is heen getild, betekent niet dat de invoering van deze wetgeving niet urgent is, integendeel. Het is hoog tijd om patiënten meer zekerheid en duidelijkheid te bieden bij klachten en medische fouten.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 september 2015 10:00

Eén Europese spoorwegruimte

Bijdrage Alexander van Hattem

Voorzitter,

Het is een bijzondere eer om in deze prachtige historische zaal voor het eerst te mogen spreken. Het  onderwerp van het voorliggende wetsvoorstel, de wijziging van de Spoorwegwet, lijkt niet zo spannend, maar dat was wel eens anders: in 1860 verwierp in deze zaal de Eerste Kamer de toen voorliggende nieuwe spoorwegwet, wat de val betekenende van het kabinet Rochussen.[1] Deze eerste minister Jan Jacob Rochussen was overigens een geboren Brabander en zijn vader zat in Provinciale Staten van Noord-Brabant.[2] Dat legt in deze maidenspeech een bruggetje tot een kort persoonlijk puntje: naast het lidmaatschap van deze Eerste Kamer vertegenwoordig ik ook de Partij voor de Vrijheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Mijn woordvoerderschap in deze kamer op IMRO sluit uitstekend aan bij de kerntaken van de provincie, waardoor een goede wisselwerking ontstaat: de ervaring met uitwerking van landelijke wet- en regelgeving op decentraal niveau is hier voor mij van toegevoegde waarde en tegelijkertijd wil ik hier in Den Haag ook de belangen van onze burgers goed vertegenwoordigen. Voor mij is het ook nog even wennen aan de werkwijze van deze kamer, die toch weer heel anders is dan in Provinciale Staten. Zeker bij dit onderwerp heb je het gevoel op een rijdende trein te stappen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Alexander van Hattem