Logo PVV Eerste Kamer

dinsdag, 13 december 2016 15:20

Belastingplan 2017

Bijdrage van Gom van Strien

Voorzitter,

Voorzitter, we praten vandaag over het laatste Belastingplan van het kabinet-Rutte II. Tijd dus om evenals bij de Algemene financiële beschouwingen, behalve naar het jaar 2017, ook terug te kijken op de afgelopen 4 jaar. We kijken dan op een periode van forse lastenverzwaringen en groeiende complexheid van het stelsel.

Wat de betreft de lastenverzwaringen is het mij opgevallen dat noch in de Tweede Kamer noch hier, door andere partijen gesproken is over dat deel van Nederland dat in de afgelopen jaren het hardst getroffen is door de belastingmaatregelen van dit kabinet. Voorzitter, de PVV blijft dat probleem, evenals andere ernstige problemen, benoemen!

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 november 2016 14:43

Algemene Financiële Beschouwingen

Bijdrage van Gom van Strien

Voorzitter,

De Algemene financiële beschouwingen gaan deze keer natuurlijk niet alleen over de Miljoenennota. Aan het eind van de regeerperiode van dit kabinet is het duidelijk dat we ook terugkijken naar de resultaten van 4 Jaar Rutte II en de gevolgen daarvan voor 2017. Overigens doet dat de miljoenennota zelf ook uitgebreid, maar dan toch met zo’n vooringenomen blik en met zoveel halve waarheden en onjuistheden dat we het daar op zich ook even over moeten hebben.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 28 juni 2016 14:03

Wet uitwerking Autobrief II

Bijdrage van Gom van Strien

Voorzitter, onze welvaart hebben we eeuwen lang te danken aan het feit dat Nederland in diezelfde eeuwen het meest efficiënte èn goedkoopste transportsysteem van Europa bezat, zowel voor personenvervoer als voor goederenvervoer. Dè basis voor een goedlopende economie. Dat alles kwam heel lang door onze zeer efficiënte verbindingen over de overal aanwezige waterwegen. Een trekschuit was oneindig veel sneller en goedkoper dan vervoer over land. Dat alles is veranderd, vervoer over de weg gaat juist tegenwoordig vele malen sneller. Wat niet is veranderd is dat goedkoop transport, zowel voor personen als goederen, essentieel voor de economie blijft. En daar is het de laatste jaren behoorlijk fout gegaan.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 26 januari 2016 12:33

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Voorzitter, na een wat langere voorbereiding dan gebruikelijk spreken we vandaag over de "Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties". Langer dan gebruikelijk omdat er nogal wat te doen is geweest over deze wet.
Het gaat hierbij in het bijzonder om de relatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgevers. We kunnen zonder meer constateren dat ZZP'ers zo langzamerhand een zeer belangrijke niet meer weg te denken rol spelen in onze maatschappij. Niettemin doet zich de vraag voor of de flexibilisering van de arbeidsmarkt die met de komst van de ZZP'er een belangrijke stimulans heeft gekregen, in alle gevallen goed verloopt. Tenminste is er de vrees dat de ongelijke behandeling tussen ZZP'ers en werknemers in loondienst in de fiscale en premiesfeer negatieve effecten met zich brengt. Inmiddels hebben we wel een miljoen ZZP'ers waarvan de meerderheid overigens onder modaal zit. Reden genoeg om zorgvuldig met deze groep mensen om te gaan.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 14 december 2015 11:35

Belastingplan 2016

Voorzitter, we mogen het er vandaag nog niet over hebben, maar ik pak er toch één punt uit, uit de brief bij die novelle die nog door de tweede kamer moet worden goedgekeurd. Na een aantal jaren afbraakbeleid begint dit kabinet nu ook nog met de fysieke afbraak van Nederland. Tien kolencentrales komen op de nominatie om gesloten te worden om het flut belastingplan dat we vandaag wel mogen behandelen, te redden. Daaronder drie fonkelnieuwe kolencentrales die net voor een bedrag van €4,5 mrd zijn gebouwd.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 17 november 2015 16:14

Algemene Financiële Beschouwingen

Voorzitter,

De Macro Economische Verkenning 2016 en de Miljoenennota 2016, waarover we vandaag spreken, zijn ten minste de afgelopen 5 jaar niet eerder zo nietszeggend en achterhaald geweest als dit jaar.
We zien onder de kop "hervormen als continue opdracht" in hoofdstuk 2 van de Miljoenennota een op-de-borst-klopperij over wat er in feite de afgelopen jaren in Nederland afgebroken is of naar de mening van het kabinet nog verder afgebroken moet worden: het pensioenstelsel, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs.

Gepubliceerd in Spreekteksten
donderdag, 11 juni 2015 15:07

Debat : Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Debat 19 mei 2015 over wetsvoorstel 34 083 (wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met versnelling stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd)

Bijdrage Gom van Strien (fractie PVV)

Voorzitter. Ik vervang senator Kok, die helaas ziek is.

In het relatief korte bestaan sinds 1957 is de AOW als inkomensvoorziening in toenemende mate doelwit geworden van een scala aan versoberingsmaatregelen, onder het motto dat diezelfde AOW, gelet op de wijze van financiering in omslag, houdbaar moet worden gemaakt voor later, met als impliciete suggestie dat dan in de toekomst nog iets van een substantieel niveau van inkomensvoorziening zou resteren voor de latere generaties. Dat is maar zeer de vraag. Op het hellende vlak van het totale pensioengebouw — dat wil zeggen: staatspensioen plus aanvullend deel — moet geconstateerd worden dat de afbraak alleen al in deze kabinetsperiode in een stroomversnelling is geraakt, met als recente hoogtepunten — althans voor dit kabinet; anderen spreken van dieptepunten — de drastische opbouwverlaging en het nieuwe toetsingskader, dat iedere vorm van indexatie illusoir maakt.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter, in de jaren tachtig van de vorige eeuw was ik 7 jaar werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan 6 jaar als hoofd van de afdeling Energiestatistieken. In die hoedanigheid leverde ik gegevens aan onder andere de Economic Commission for Europe en nam ik deel aan diverse werkgroepen waarin de verwerking van die gegevens besproken werd. Eén van die werkgroepen hield zich bezig met statistieken over steenkolenproductie en de internationale handel daarin. Keurige boekwerken, maar mijn Duitse collega en ik hadden wat merkwaardigheden ontdekt. Het was ons opgevallen dat in Europa zo weinig Zuid-Afrikaanse kolen verbruikt werden, terwijl daar, in Zuid-Afrika toch heel wat geproduceerd en uitgevoerd werd. Nu was het in die tijd, zoals u weet, politiek niet correct om Zuid-Afrikaanse producten te gebruiken.

Wij telden daarom alle invoer in de hele wereld en alle uitvoer apart op, gespecificeerd naar land en kwamen tot de conclusie dat Zuid-Afrika miljoenen tonnen kolen uitvoerde, maar dat die ergens op de Atlantische Oceaan, misschien in de Bermuda Driehoek, spoorloos verdwenen. Ze kwamen gewoon nergens aan. En toch hoorde je nooit van kolenschepen die waren vergaan.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 12 januari 2015 07:57

Belastingplan 2015

Voorzitter, ik vind dat wij niet vaak genoeg stil kunnen staan bij het gegeven dat alle uitgaven van de overheid eerst verdiend moeten worden en dat belastingheffing op die verdiensten een noodzakelijk kwaad is om overheidsuitgaven te bekostigen.
De Begroting hebben we een aantal weken geleden behandeld en hierin is ons toch vooral de geldsmijterij van de regering opgevallen. Vandaag is dus het Belastingplan aan de orde, waarin we zien hoe we die vele miljarden euro’s aan subsidies en de verspilling gaan financieren. Dat gebeurt ieder jaar weer door de toch al verfijnde belastingwerktuigen nog wat verder aan te scherpen.
Dat dat niet eenvoudig is zal duidelijk zijn, het kabinet laat dat het liefst zo gebeuren dat de gekwelde burger net niet in opstand komt. Soms gaat dat fout, zoals twee jaar geleden met de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en dan moeten de duimschroeven net even wat opgelost worden. Als de burger dan net een beetje bij bewustzijn gekomen is dan komt de naheffing. De schroeven worden weer wat aangedraaid. Sommige mensen waren die afspraak uit 2012 al weer vergeten, toen de inkomensafhankelijk premie net wat te zwaar bleek moest er toch wat voor in de plaats komen. De algemene heffingskorting werd inkomensafhankelijk. Daarmee worden we dan dit en volgend jaar geconfronteerd. En jawel hoor het zijn precies weer de hard werkende Henk en Ingrid die de grootste naheffing krijgen. De groep mensen die het hardst werkt, de mensen die zich keihard inzetten voor hun bedrijf of organisatie, overuren moeten maken en mensen in de zorg die onregelmatige diensten draaien, mensen in ploegendiensten die extra uren maken. Zij allemaal  krijgen die naheffing het hardst op hun bord.

Gepubliceerd in Spreekteksten
vrijdag, 21 november 2014 16:37

AFB 2015 - Gom van Strien

Voorzitter,

“Broos Herstel” staat er boven de Macro Economische Verkenning dit jaar. Die kregen we in september. Inmiddels weten we dat zelfs dat er niet inzit. Na jaren het zuur te hebben ervaren, zijn nu ook nog de kalktabletjes op en wrijven helpt ook al niet. Een recent CBS bericht geeft de werkelijkheid beter weer: bedrijven hebben in augustus weer 3,8 % minder geïnvesteerd dan in de zelfde maand van 2013; de derde daling op rij en tekenend voor stagnatie / geen herstel.

Gepubliceerd in Spreekteksten
Pagina 1 van 3

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Gom van Strien