Debat 24 maart 2015 over wetsvoorstel 33 981 (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Als sluitstuk op de Participatiewet is zekerheidshalve de Quotum-dreigwet maar snel van de plank gehaald om als de bekende stok achter de deur de afspraken af te dwingen om op termijn 125 000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De papieren vrijwillige afspraken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 worden bepaald niet hoog ingeschat.

dinsdag, 24 maart 2015 09:18

Internationale Veiligheidsstrategie

Voorzitter,
De Internationale Veiligheidsstrategie. Allereerst twee korte citaten uit dit stuk. Ten eerste:

“Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheid.”

Inderdaad. Wat wij, hier in Nederland, onder vrede en veiligheid verstaan en hoe wij die plegen te ervaren, is absoluut niet vanzelfsprekend en ook zeker niet onomkeerbaar. Het staat vast dat wij onze verworven vrede, veiligheid, vrijheden en Westerse identiteit ons door niets of niemand mogen laten ontnemen. Dat betekent dat wij te allen tijde op onze hoede moeten blijven, altijd alert moeten blijven zijn, immer onze ogen open moeten houden voor alles en iedereen die ons terug in de tijd wil brengen. Want – en dan kom ik bij het tweede citaat uit de Internationale Veiligheidsstrategie –:

“De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden.”

dinsdag, 10 maart 2015 16:10

Debat : wetsvoorstel taaleis WWB

Debat 10 maart 2015 over wetsvoorstel 33 975 (Wijziging van de wet werk en bijstand ivm. toevoeging eis tot beheersing van de Nederlandse taal -Wet taaleis WWB)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Op 24 juni vorig jaar mocht deze kamer de Participatiewet en de wet Maatregelen werk en bijstand bespreken. Deze WWB is inmiddels onderdeel geworden van de Participatiewet. Ik zal de fundamentele kritiek van mijn fractie daarover hier niet herhalen; die bewaar ik nog wel voor het debat over de Quotumwet.

Voorzitter,

Ik dank u.
De enkele-feitconstructie. Beter gezegd: het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikelen 5, 6a en 7 van de Algemene wet gelijke behandeling. Daar spreken we vandaag over.

De PVV-fractie staat positief tegenover het annuleren van de enkele-feitconstructie. Dank aan de initiatiefnemers. In feite is de enkele-feitconstructie een ‘gat in de wet’. In de praktijk komt deze constructie op het volgende neer: instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag mogen personen, die daar werkzaam zijn, niet ontslaan, en mogen personen, die daar willen werken, niet weigeren op grond van het enkele feit van, bijvoorbeeld, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid. Dit impliceert dat de personen in kwestie klaarblijkelijk wel mogen worden ontslagen of geweigerd wanneer er zogenaamde ‘bijkomende redenen’ zijn. Maar: wat deze ‘bijkomende redenen’ dan zoal kunnen zijn, staat in de wet niet beschreven.

maandag, 12 januari 2015 08:57

Belastingplan 2015

Voorzitter, ik vind dat wij niet vaak genoeg stil kunnen staan bij het gegeven dat alle uitgaven van de overheid eerst verdiend moeten worden en dat belastingheffing op die verdiensten een noodzakelijk kwaad is om overheidsuitgaven te bekostigen.
De Begroting hebben we een aantal weken geleden behandeld en hierin is ons toch vooral de geldsmijterij van de regering opgevallen. Vandaag is dus het Belastingplan aan de orde, waarin we zien hoe we die vele miljarden euro’s aan subsidies en de verspilling gaan financieren. Dat gebeurt ieder jaar weer door de toch al verfijnde belastingwerktuigen nog wat verder aan te scherpen.
Dat dat niet eenvoudig is zal duidelijk zijn, het kabinet laat dat het liefst zo gebeuren dat de gekwelde burger net niet in opstand komt. Soms gaat dat fout, zoals twee jaar geleden met de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie en dan moeten de duimschroeven net even wat opgelost worden. Als de burger dan net een beetje bij bewustzijn gekomen is dan komt de naheffing. De schroeven worden weer wat aangedraaid. Sommige mensen waren die afspraak uit 2012 al weer vergeten, toen de inkomensafhankelijk premie net wat te zwaar bleek moest er toch wat voor in de plaats komen. De algemene heffingskorting werd inkomensafhankelijk. Daarmee worden we dan dit en volgend jaar geconfronteerd. En jawel hoor het zijn precies weer de hard werkende Henk en Ingrid die de grootste naheffing krijgen. De groep mensen die het hardst werkt, de mensen die zich keihard inzetten voor hun bedrijf of organisatie, overuren moeten maken en mensen in de zorg die onregelmatige diensten draaien, mensen in ploegendiensten die extra uren maken. Zij allemaal  krijgen die naheffing het hardst op hun bord.

Voorzitter,

Onder het motto van “noodzakelijk onderhoud” en het wegnemen van “enkele knelpunten” dient dit wetsvoorstel nog even op de late maandag,- en dinsdagavond door de Senaat te worden gejast. De urgentie om de spelregels voor het financieel beleid van de pensioenfondsen aan te scherpen en per 2015 in te laten gaan, is kennelijk levensgroot; en ieder geval groter dan de doorgeschoven behandeling van de wet inzake de topinkomens. Een navrante constatering. Het is makkelijker de grote amorfe groep pensioendeelnemers te pakken dan de grootverdieners. Om niet te dicht tegen de Statenverkiezingen te komen, worden ook politieke spelletjes helaas niet geschroomd in de hoop dat men het tegen die tijd is vergeten. De klap komt toch immers later. Kritisch denkenden worden op voorhand onder druk gezet; het belang van de burger is geen enkele overweging.

Regering gaat dit bedrag zonder toestemming van de eerste kamer op 30 december aan Brussel betalen. Fractievoorzitter Faber heeft een brief verstuurd naar de kamer voorzitter om de Minister ter verantwoording te roepen in de Senaat.

Faber: "1,1 miljard extra te betalen is al een gotspe en dan ook nog zonder toestemming van de Eerste kamer. Dit zegt iets over het democratische gehalte van dit kabinet."

Bijlage: brief aan de kamervoorzitter

Nadere informatie : Marjolein Faber 0611534089

Eerste termijn.

Voorzitter.

Ik val meteen maar met de deur in huis. Geen oneliners en geen diepzinnige spreuken dit keer. De beide wetten die we vandaag en morgen gezamenlijk behandelen, versterken met elkaar de macht van de zorgverzekeraars. Het zijn de zorgverzekeraars die mogen investeren, het zijn de zorgverzekeraars die een belang mogen en ook zeker zullen nemen en het zijn de zorgverzekeraars die sturingsmogelijkheden krijgen en de patiënt buiten spel zetten. Het is ongehoord dat er zo veel macht overgaat naar de zorgverzekeraars. Hoewel de wet er nog niet door is, schenden zorgverzekeraars het hinderpaalcriterium reeds in hun polissen voor volgend jaar. Zorgaanbieders en patiënten worden volledig buiten spel gezet.

De zorgverzekeraars hebben in 2013 opnieuw meer winst geboekt. De zogenaamde "grote vier" (Zilveren Kruis Achmea, CZ, Menzis en VGZ), die samen ruim 90% van de gehele markt in handen hebben, verdienden vorig jaar 1,4 miljard euro. Dat is het vierde achtereenvolgende jaar dat er flink geplust wordt. Inmiddels heeft men bijna 10 miljard euro in kas en intussen stijgen de zorgpremies!