dinsdag, 16 juni 2015 11:45

Debat: Wind op zee

Bijdrage René Dercksen

Vz,

Laat ik beginnen om te zeggen dat ik hier met een gevoel van trots sta. In het oudste nog in gebruik zijnde parlementsgebouw ter wereld begreep ik van de griffier. In een zaal die historie ademt. Nederlandse historie. Trots vooral omdat ik hier mag staan namens de Partij voor de Vrijheid, de enige partij die die Nederlandse geschiedenis met al zijn verworvenheden nog koestert.

donderdag, 11 juni 2015 17:07

Debat : Stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

Debat 19 mei 2015 over wetsvoorstel 34 083 (wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met versnelling stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd)

Bijdrage Gom van Strien (fractie PVV)

Voorzitter. Ik vervang senator Kok, die helaas ziek is.

In het relatief korte bestaan sinds 1957 is de AOW als inkomensvoorziening in toenemende mate doelwit geworden van een scala aan versoberingsmaatregelen, onder het motto dat diezelfde AOW, gelet op de wijze van financiering in omslag, houdbaar moet worden gemaakt voor later, met als impliciete suggestie dat dan in de toekomst nog iets van een substantieel niveau van inkomensvoorziening zou resteren voor de latere generaties. Dat is maar zeer de vraag. Op het hellende vlak van het totale pensioengebouw — dat wil zeggen: staatspensioen plus aanvullend deel — moet geconstateerd worden dat de afbraak alleen al in deze kabinetsperiode in een stroomversnelling is geraakt, met als recente hoogtepunten — althans voor dit kabinet; anderen spreken van dieptepunten — de drastische opbouwverlaging en het nieuwe toetsingskader, dat iedere vorm van indexatie illusoir maakt.

Bijdrage Marjolein Faber

Voorzitter.
Voordat ik reageer op de beantwoording van de minister moet mij van het hart dat ik van de ene in de andere verbazing ben gevallen. Voorafgaand aan dit debat had ik niet de illusie dat de aanwezige senatoren en de minister opeens het licht zouden zien en een vurig pleidooi zouden houden over een EU die dicht bij de burgers zou staan.
Verbaasd ben ik niet over de pro-Europese houding van partijen als het CDA en D66. Nee, van die partijen weten we immers dat ze streven naar een nog grotere EU, bar weinig vertrouwen hebben in de kracht van ons Nederland en zo ongeveer alle bevoegdheden naar de EU willen overhevelen.
Verbaasd ben ik ook niet over de bangmakerij waarbij de mantra "zonder EU geen veiligheid" weer eens van stal wordt gehaald. Nee, het was vooral de VVD die de wenkbrauwen deed fronsen. De VVD wierp tijdens de eerste termijn haar kritische masker dat zij tijdens de verkiezingen droeg af en liet zich van haar meest pro-Europese kant zien. Zo pleitte deze partij voor een verdere politieke inbedding in de EU. Dit betekent dus gewoon: meer bevoegdheden van de nationale lidstaten naar de EU, dus meer EU. Verder distantieerde de VVD zich in de eerste termijn van het voorstel om de buitengrenzen te sluiten om zo de enorme migratiestromen een halt toe te roepen. Komt de Tweede Kamerfractie van de VVD eens met een goed voorstel, wordt dat door de Eerste Kamerfractie van de VVD getorpedeerd. Als het al gaat om het werkelijke probleem, namelijk de islam, geeft de VVD net als andere partijen al helemaal niet thuis. De VVD hier in de Eerste Kamer laat haar ware gezicht zien. Wederom het bewijs dat de praatjes van de VVD tijdens de verkiezingsstrijd helemaal niets waard zijn.

Bijdrage Marjolein Faber

Voorzitter,

"We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit - de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist - dan gaan we weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” 

Vrz,
Treffender kan ik het niet schetsen dat de EU niets heeft met democratie, dan met deze woorden van Jean Claude Juncker. Een ieder die de democratie koestert begrijpt dat wij zo snel mogelijk van dit ondemocratische instituut genaamd de EU af moeten.
De Europese Unie ligt als een verstikkende deken over Europa. Een gebied waar alle Menschen Brüder werden, tenminste volgens het Europese Volkslied.
Een volkslied dat uitdrukking moet geven aan de Europese idealen van vrijheid, vrede en solidariteit. Een volkslied dat enkel wordt gedragen door de melodie van de negende symfonie van Ludwig van Beethoven. En in ieder geval niet door de Europeanen. Een prachtige melodie die de mens meesleept, maar ondertussen wordt de Europese agenda langzaam uitgerold. Stap voor stap tot er geen weg terug meer is.

dinsdag, 07 april 2015 17:19

Debat : wetsvoorstel flexibel werken

Debat 7 april 2015 over wetsvoorstel 32 889 (Wet flexibel werken)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)


Voorzitter,

De indiening van voorliggend initiatiefwetsvoorstel per september 2011 ligt al weer bijna vier jaar achter ons. Het doet inmiddels aan als een aflevering van “Andere tijden”: een politieke eeuwigheid geleden. Dit roept direct de vraag op of de leidende gedachte nog actueel is en de houdbaarheidstermijn van het voorstel niet al lang is overschreden. In dat geval is het hooguit nog te kwalificeren als een mooi vergezicht van destijds.

Voorzitter, in de jaren tachtig van de vorige eeuw was ik 7 jaar werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarvan 6 jaar als hoofd van de afdeling Energiestatistieken. In die hoedanigheid leverde ik gegevens aan onder andere de Economic Commission for Europe en nam ik deel aan diverse werkgroepen waarin de verwerking van die gegevens besproken werd. Eén van die werkgroepen hield zich bezig met statistieken over steenkolenproductie en de internationale handel daarin. Keurige boekwerken, maar mijn Duitse collega en ik hadden wat merkwaardigheden ontdekt. Het was ons opgevallen dat in Europa zo weinig Zuid-Afrikaanse kolen verbruikt werden, terwijl daar, in Zuid-Afrika toch heel wat geproduceerd en uitgevoerd werd. Nu was het in die tijd, zoals u weet, politiek niet correct om Zuid-Afrikaanse producten te gebruiken.

Wij telden daarom alle invoer in de hele wereld en alle uitvoer apart op, gespecificeerd naar land en kwamen tot de conclusie dat Zuid-Afrika miljoenen tonnen kolen uitvoerde, maar dat die ergens op de Atlantische Oceaan, misschien in de Bermuda Driehoek, spoorloos verdwenen. Ze kwamen gewoon nergens aan. En toch hoorde je nooit van kolenschepen die waren vergaan.

Debat 24 maart 2015 over wetsvoorstel 33 981 (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Als sluitstuk op de Participatiewet is zekerheidshalve de Quotum-dreigwet maar snel van de plank gehaald om als de bekende stok achter de deur de afspraken af te dwingen om op termijn 125 000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De papieren vrijwillige afspraken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 worden bepaald niet hoog ingeschat.

dinsdag, 24 maart 2015 09:18

Internationale Veiligheidsstrategie

Voorzitter,
De Internationale Veiligheidsstrategie. Allereerst twee korte citaten uit dit stuk. Ten eerste:

“Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheid.”

Inderdaad. Wat wij, hier in Nederland, onder vrede en veiligheid verstaan en hoe wij die plegen te ervaren, is absoluut niet vanzelfsprekend en ook zeker niet onomkeerbaar. Het staat vast dat wij onze verworven vrede, veiligheid, vrijheden en Westerse identiteit ons door niets of niemand mogen laten ontnemen. Dat betekent dat wij te allen tijde op onze hoede moeten blijven, altijd alert moeten blijven zijn, immer onze ogen open moeten houden voor alles en iedereen die ons terug in de tijd wil brengen. Want – en dan kom ik bij het tweede citaat uit de Internationale Veiligheidsstrategie –:

“De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden.”