woensdag, 21 november 2018 15:10

Deconstitutionalisering

Voorzitter,
Onze Grondwet moet onze democratie en ons volk dienen in plaats van een onnodig obstakel te vormen om als democratische volksvertegenwoordiging tot wetgeving over de bestuursmacht te komen. Door dat obstakel weg te nemen worden de democratie én de Grondwet verstevigd en wordt een bijdrage geleverd aan de nadere invulling van volkssoevereiniteit.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

De algemene bepaling die met dit wetsvoorstel aan de Grondwet zou moeten worden toegevoegd luidt kortweg: “De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.”

Hoewel de algemene bepaling zelf zeer kort is, is deze wel vergezeld met een memorie van toelichting van tien pagina’s. In paragraaf 3.4 van deze memorie van toelichting, getiteld ‘Beknopte formulering’ geeft de regering aan dat sprake is van drie te waarborgen elementen ‘de democratie, de rechtsstaat en grondrechten’ en dat zij er voor gekozen heeft deze niet nader te expliciteren door vermelding van de denkbare verschillende deelelementen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Vz, het verbreden van de bescherming van het briefgeheim naar alle telecommunicatiemiddelen in plaats van alleen de telefoon en de telegraaf is wat de PVV fractie betreft een logische en noodzakelijke ontwikkeling. Bij de grondwetsherziening van 1983 is dit destijds niet als zodanig meegenomen. De minister merkte hierover bij de behandeling in de Tweede Kamer het volgende op: “Het was in 1983 (…) kennelijk hip om niet alleen het briefgeheim in Grondwet op te nemen, maar ook de telegraaf.”

Gepubliceerd in Spreekteksten