dinsdag, 10 april 2018 12:12

Algemene Europese Beschouwingen

Vrz,

"Grenzen zijn de slechtste uitvinding ooit gemaakt door politici", tot u sprak Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

Als de voorzitter van de Europese Commissie een dergelijke uitspraak doet is dat de opmaat voor het verder afbreken van de natiestaten en de onteigening van Europa.

Eén van de uitgangspunten voor de EU was een vrije Europese interne markt zonder grenzen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 04 december 2017 20:00

Algemeen Politieke beschouwingen

Vrz,

maandenlang heeft de Minister President er over gedaan om samen met zijn nieuwe vrienden een regeerakkoord te smeden, pronkend met de naam "Vertrouwen in de toekomst".
De naam "Betaalplicht en mond dicht" was passender geweest.
Het zou niet bij iedereen even goed gevallen zijn, maar het was wel een stuk transparanter geweest.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 21 februari 2017 12:15

Namen & graden hoger onderwijs

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Studenten die hun opleiding in het hoger onderwijs met succes afronden, beschikken over een diploma waar zij trots op mogen zijn en, beter nog, waar zij iets mee kunnen. Het is een diploma met waarde. Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel om het voeren van namen in het onderwijs, zoals hogeschool en universiteit, en het verlenen van graden, zoals bachelor en master, te beschermen en misleiding van niet-erkende onderwijsinstellingen die voorspiegelen erkend onderwijs aan te bieden aan te pakken. De PVV vindt dat een goede zaak.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 07 februari 2017 16:24

Godsdienstonderwijs op openbare scholen

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Zoals de PVV bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer al heeft betoogd: wij begrijpen niet zo veel van de bedoeling van dit wetsvoorstel. Voor de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen is jaarlijks 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Middels dit wetsvoorstel moet die financiering wettelijk worden verankerd. De vraag blijft welk probleem hiermee nu eigenlijk wordt opgelost. Nut en noodzaak blijven onduidelijk.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 31 januari 2017 17:15

Antiterreurmaatregelen

Bijdrage van Gidi Markuszower

Voorzitter. Vandaag behandelen we drie voorstellen van de regering, voorstellen die de regering omschrijft als antiterreurmaatregelen. Indien deze wetten worden goedgekeurd, wordt het mogelijk om terugkerende jihadisten het Nederlanderschap af te nemen, om terroristen contactverboden op te leggen en — houd u vast, voorzitter, want het wordt spannend — om het paspoort of de identiteitskaart van een terrorist in te nemen. U begrijpt, voorzitter, de terroristen, de jihadgangers, de vijfde colonne in Nederland: ze zijn allemaal aan het bibberen. Of denkt u net als ik dat zij aan het schaterlachen zijn? Het zijn namelijk boterzachte maatregelen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 05 juli 2016 15:49

Wijziging begrotingsstaten V&J 2016

Bijdrage van Gabriëlle Popken

Vz, "Het ontbreken van een waterdichte EU-buitengrenzencontrole en de ruime mogelijkheden tot vrij reizen in het Schengengebied biedt terroristen gelegenheid om zich naar en binnen Europa te verplaatsen." Dit is geen citaat van de PVV maar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid - NCTV- (actueel dreigingsbeeld maart 2016).

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Gidi Markuszower

2 jaar Voorzitter,

Bijna 2 volle jaren moest het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wikken en wegen. Tubben en tobben. Totdat zij aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven’ kon voorleggen. Een hele mond vol. Voor een zeer afgeslankte versie van het initiële voorstel.

Immers, de oorspronkelijke motie, die vanzelfsprekend op de steun van de PVV kon rekenen, ging verder. Was een stuk steviger. En riep de Regering op om de nationaliteit te ontnemen aan personen die waren veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Nu worden slechts wat mogelijkheden verruimd voor het ontnemen van het Nederlanderschap. Maar meer ook niet.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 02 februari 2016 14:05

Wet op de jeugdverblijven

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Te langen leste ligt er nu eindelijk een wetsvoorstel dat enige regulering beoogt te brengen in toezicht op de jeugdverblijven. Beter gesteld : op de talrijke zogeheten moskee-internaten, voornamelijk Turkse. Want hier gaat het om.

Gepubliceerd in Spreekteksten
vrijdag, 26 juni 2015 12:08

Recognising and preventing neo-racism

Door: Marjolein Faber

Nederlands

Het rapport beschrijft een toenemende bezorgheid betreffende het toenemend neo racisme. Opvallend is dat diverse groepen op één hoop worden geveegd. Dit rapport misbruikt vooral geweld tegen joden om kritiek op de islam de kop in te drukken.
Men gaat voorbij aan de grootste bron van intolerantie en de grootste oorzaak van geweldadige conflicten: de Islam. Het toenemend antisemitisme neemt rechtevenredig toe met de groei van de Islam.
Veel joden die het islamitische Midden Oosten en Noord Afrika zijn ontvlucht, hebben zich gevoegd bij de joodse gemeenschap in Frankrijk, waar zij wederom bedreigd worden door de intolerante islam. En wederom is de politieke elite te laf om de werkelijke oorzaak te benoemen.

Om de intolerante Islam zoveel mogelijk buiten schot te houden te houden is de term islamofobie geïntroduceerd. Islamofobie is een wapen van de jihad.
Islamofobie heeft als taak een ieder die zich kritisch uitlaat over de Islam, direkt de mond te snoeren. Niets vrijheid van meningsuiting. "Je beledigt al de islam als je geen moslim wordt." (citaat: Hans Jansen)
Maar waar is de ruimte in welke islamitisch land dan ook, om hetzij het Christendom te verkondigen, hetzij te uiten dat je atheïst bent. Dat laatste schijnt nog erger te zijn dan Christen of Jood. Waarom eist de islam de vrije westerse waarden op in Europa en elders terwijl ze zelf geen enkele ruimte gunt aan anderen qua gedachtengoed of zelfs maar qua kleding!
In het rapport is te lezen dat statements gebaseerd dienen te zijn op feiten. Dat is mooi, want ik zou zeggen, beste collega's , verdiep u eens in de Koran, in de Sharia en het leven van Mohammed, wat een voorbeeld is voor moslims. Ieder weldenkend mens kan dan nog maar één conclusie trekken: de islam is racistisch en intolerant.

Om een goed debat te kunnen voeren en een probleem op te kunnen lossen, moeten gewoon de feiten benoemd worden. Ook al zijn deze pijnlijk. Dan moet niet de brenger van de boodschap weg worden gezet als racist of beschuldigd worden van haatspeech. Dat is een zwaktebod.

Terwijl jihadisten, met de Koran in de hand en Mohamed als voorbeeld, bij elk hoofd dat zij afsnijden roepen Allah Akbar, vraagt de elite om begrip en nuance. Want dit heeft niets te maken met de islam, de religie van vrede. Hoe bizar!
Maar hoe kan een weldenkend mens de islam respecteren als deze je met het zwaard wil bekeren en waar de doodstraf staat op afvalligheid?

Dat Europa wordt geïslamiseerd is geen mythe maar keiharde werkelijkheid. Het is de core business van de Moslim Broederschap, die zich invreet in de maatschappij en droomt van een wereld kalifaat. En iedere Europese politicus die hierin meegaat doet mee aan het verraad van het vrije westen.

Wilt u echt haatspeech aanvechten? Pak het probleem aan bij de wortel: stop de immigratie uit islamitische landen en sluit de moskeeën.
En probeer niet onze jeugd te indoctrineren via het onderwijs en laat het volk niet voorgelogen worden via de media over de werkelijke stand van zaken.
Stop het rottingsproces van multiculturele samenleving die rechten eist in ongelijke gevallen en vijandig is tegen de Judeo Christelijke beschaving.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage Marjolein Faber

Voorzitter.
Voordat ik reageer op de beantwoording van de minister moet mij van het hart dat ik van de ene in de andere verbazing ben gevallen. Voorafgaand aan dit debat had ik niet de illusie dat de aanwezige senatoren en de minister opeens het licht zouden zien en een vurig pleidooi zouden houden over een EU die dicht bij de burgers zou staan.
Verbaasd ben ik niet over de pro-Europese houding van partijen als het CDA en D66. Nee, van die partijen weten we immers dat ze streven naar een nog grotere EU, bar weinig vertrouwen hebben in de kracht van ons Nederland en zo ongeveer alle bevoegdheden naar de EU willen overhevelen.
Verbaasd ben ik ook niet over de bangmakerij waarbij de mantra "zonder EU geen veiligheid" weer eens van stal wordt gehaald. Nee, het was vooral de VVD die de wenkbrauwen deed fronsen. De VVD wierp tijdens de eerste termijn haar kritische masker dat zij tijdens de verkiezingen droeg af en liet zich van haar meest pro-Europese kant zien. Zo pleitte deze partij voor een verdere politieke inbedding in de EU. Dit betekent dus gewoon: meer bevoegdheden van de nationale lidstaten naar de EU, dus meer EU. Verder distantieerde de VVD zich in de eerste termijn van het voorstel om de buitengrenzen te sluiten om zo de enorme migratiestromen een halt toe te roepen. Komt de Tweede Kamerfractie van de VVD eens met een goed voorstel, wordt dat door de Eerste Kamerfractie van de VVD getorpedeerd. Als het al gaat om het werkelijke probleem, namelijk de islam, geeft de VVD net als andere partijen al helemaal niet thuis. De VVD hier in de Eerste Kamer laat haar ware gezicht zien. Wederom het bewijs dat de praatjes van de VVD tijdens de verkiezingsstrijd helemaal niets waard zijn.

Gepubliceerd in Spreekteksten
Pagina 1 van 2