Logo PVV Eerste Kamer

vrijdag, 14 oktober 2016 15:05

Aanvullingen Mediawet

Voorzitter. Vandaag aflevering 384 van dramaserie "De Mediawet". En zoals het bij televisieseries en dergelijke gebruikelijk is, volgt er allereerst een korte terugblik. Wat ging hieraan vooraf? 

In februari of maart van dit jaar spraken wij in dit huis over het oorspronkelijke wetsvoorstel, de eigenlijke Mediawet, zoals door de staatssecretaris bedoeld. Opvallend was dat niet alleen de PVV-fractie, maar ook de andere partijen toen behoorlijk kritisch waren. Het leek er zelfs even op dat het wetsvoorstel mogelijk geen meerderheid zou behalen. Maar dat kan natuurlijk niet! De staatssecretaris strooide wanhopig met allerlei toezeggingen, de tweede termijn werd uitgesteld, er volgde uiteindelijk zelfs nog een derde termijn – alles om dit wetsvoorstel maar door de Eerste Kamer gejast te krijgen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 08 maart 2016 15:32

Mediawet (3e termijn)

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. De derde termijn alweer van de behandeling van de Mediawet. Ik zou natuurlijk wederom kunnen zeggen dat de publieke omroep een links, elitair feestje is, maar dat doe ik niet. Niet dat de PVV wat dat betreft van mening is veranderd, maar in de tweede termijn ging het al niet zozeer meer om de inhoud en nu, in de derde termijn, helemaal niet meer.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 01 maart 2016 17:09

Debat Onderwijstoezicht

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Kwaliteit, daar gaat het om: kwalitatief goed onderwijs. Daar is in de Tweede Kamer al veel over gesproken – ook over de definitie van kwaliteit. In de Tweede Kamer werd al snel geconcludeerd dat een eenduidige definitie van onderwijskwaliteit eigenlijk niet goed mogelijk is. Er worden wel minimumkwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld. Dat zijn de zogenaamde deugdelijkheidseisen. De initiatiefnemer, de heer Bisschop, heeft die de ruggengraat van de onderwijskwaliteit genoemd, de kern van kwalitatief goed onderwijs.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 01 maart 2016 09:40

Debat mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Eindelijk, de tweede termijn van de behandeling van de Mediawet. Het heeft even geduurd – een maand om precies te zijn –, maar nu is het zover.

Op 2 februari vond de eerste termijn plaats. Niet alleen de PVV, ook de andere partijen waren toen bijzonder kritisch. Wat dat betreft: prima, heel goed, ga zo door! Het beeld vormde zich dat het wetsvoorstel in dit huis mogelijk geen meerderheid zou halen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de PVV toen dacht: waarom dan wachten met de tweede termijn? Maar nee, zo werkt het natuurlijk niet.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 02 februari 2016 13:56

Debat: Mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Vandaag spreken we in dit huis over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.

Het toekomstbestendig maken – zegt dat eigenlijk niet al heel veel? Blijkbaar is de publieke mediadienst op dit moment níét toekomstbestendig. Eigenlijk is dat nog te begrijpen ook, want hebben mensen vandaag de dag de publieke omroep nog echt nodig, bijvoorbeeld voor hun informatievoorziening? Nee, niet meer. Ik zou zelfs zeggen: gelukkig niet meer. In de digitale wereld van tegenwoordig komen mensen veelal op andere manieren en via andere kanalen aan hun informatie dan door braaf naar het NOS Journaal te kijken. Internet, online kranten, social media, online aanbieders – noem ze allemaal maar op. Feit is dat Nederlanders steeds minder lineair televisie kijken. Inmiddels besteden zij 61% van hun dagelijkse kijktijd aan het kijken op andere manieren, via andere kanalen. Een halfjaar eerder was dat nog 53%. Het bereik en daarmee ook de relevantie van de publieke omroep nemen af.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 06 oktober 2015 09:31

Rembrandt-deal

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Hier, in deze Kamer, behandelen wij vandaag de beoogde gezamenlijke aankoop van twee Rembrandts door Nederland en Frankrijk. Ja, vandaag 'pas' – want zo was het aanvankelijk niet bedoeld. Vorige week dinsdag, nadat het debat over de Rembrandts in de Tweede Kamer was afgerond, vond hier, in de Eerste Kamer, 's avonds nog snel een spoedoverleg tussen de fractievoorzitters plaats – een extra seniorenoverleg. En waarom? Men wilde de Rembrandt-deal diezelfde avond nog even snel door de Eerste Kamer jassen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 september 2015 08:44

Primair onderwijs in het Engels, Duits of Frans

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Een deel van de onderwijstijd in het basisonderwijs zou, naast het Nederlands of het Fries in Friesland, in het Engels, Duits of Frans gegeven moeten kunnen worden – daar gaat het hier om.

Allereerst even over de achtergrond van het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting schrijft de Staatssecretaris – ik citeer: “Er is gekozen voor Engels omdat Engels de lingua franca is in de internationale samenleving en dus cruciaal is voor onze contacten met anderstaligen. Engels, Duits en Frans zijn daarnaast de drie officiële werktalen van de Europese Unie en daarmee is het relevant één of meerdere van deze talen goed te beheersen.”

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 24 maart 2015 08:18

Internationale Veiligheidsstrategie

Voorzitter,
De Internationale Veiligheidsstrategie. Allereerst twee korte citaten uit dit stuk. Ten eerste:

“Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekendheid.”

Inderdaad. Wat wij, hier in Nederland, onder vrede en veiligheid verstaan en hoe wij die plegen te ervaren, is absoluut niet vanzelfsprekend en ook zeker niet onomkeerbaar. Het staat vast dat wij onze verworven vrede, veiligheid, vrijheden en Westerse identiteit ons door niets of niemand mogen laten ontnemen. Dat betekent dat wij te allen tijde op onze hoede moeten blijven, altijd alert moeten blijven zijn, immer onze ogen open moeten houden voor alles en iedereen die ons terug in de tijd wil brengen. Want – en dan kom ik bij het tweede citaat uit de Internationale Veiligheidsstrategie –:

“De wereld is complexer en onvoorspelbaarder geworden.”

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

Ik dank u.
De enkele-feitconstructie. Beter gezegd: het annuleren van de enkele-feitconstructie in artikelen 5, 6a en 7 van de Algemene wet gelijke behandeling. Daar spreken we vandaag over.

De PVV-fractie staat positief tegenover het annuleren van de enkele-feitconstructie. Dank aan de initiatiefnemers. In feite is de enkele-feitconstructie een ‘gat in de wet’. In de praktijk komt deze constructie op het volgende neer: instellingen op godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke grondslag mogen personen, die daar werkzaam zijn, niet ontslaan, en mogen personen, die daar willen werken, niet weigeren op grond van het enkele feit van, bijvoorbeeld, geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid. Dit impliceert dat de personen in kwestie klaarblijkelijk wel mogen worden ontslagen of geweigerd wanneer er zogenaamde ‘bijkomende redenen’ zijn. Maar: wat deze ‘bijkomende redenen’ dan zoal kunnen zijn, staat in de wet niet beschreven.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,
Vandaag bespreken wij in deze chambre de réflexion het wetsvoorstel Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt – een wetsvoorstel dat via een wijziging van de Opiumwet alle handelingen, die illegale hennepteelt voorbereiden en bevorderen, strafbaar maakt. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel een bijdrage zal gaan leveren aan de bestrijding van de illegale hennepteelt – en dat is een goed streven, Voorzitter. Mijn fractie is immers van mening dat figuren die hun zakken vullen met deze praktijken moeten worden aangepakt, en dat begint uiteraard bij de voorbereiding. De levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt kan en mag niet ongestraft blijven.

Voorzitter,
Feitelijk betreft het hier dus de growshops, de transportbedrijven, de distributiekanalen. Het betreft hier de verhuurders van loodsen en schuren, waar de wietplantages in volle bloei staan. Het betreft hier beunhazen die illegale elektrische installaties aanleggen. Het betreft hier de aanbieders van kant-en-klare systemen die de hennepteelt schokkend eenvoudig maken. Allemaal kunnen zij middels deze wet worden aangepakt.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Alexander Kops