dinsdag, 21 februari 2017 12:15

Namen & graden hoger onderwijs

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Studenten die hun opleiding in het hoger onderwijs met succes afronden, beschikken over een diploma waar zij trots op mogen zijn en, beter nog, waar zij iets mee kunnen. Het is een diploma met waarde. Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel om het voeren van namen in het onderwijs, zoals hogeschool en universiteit, en het verlenen van graden, zoals bachelor en master, te beschermen en misleiding van niet-erkende onderwijsinstellingen die voorspiegelen erkend onderwijs aan te bieden aan te pakken. De PVV vindt dat een goede zaak.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 14 februari 2017 15:29

Lerarenregister

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Beroepsregisters zijn niets nieuws. Ze komen voor in alle soorten en maten. Het is al gezegd: de zorg heeft bijvoorbeeld het BIG-register, waarin de bevoegdheid van meer dan 340.000 zorgverleners staat geregistreerd. Een zorgconsument, of wie dan ook, die wil controleren of een zorgaanbieder wel bevoegd is om zijn of haar beroep uit te oefenen, kan dit register raadplegen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft het landelijk advocatentableau. Er is zelfs een landelijk register kinderopvang- en peuterspeelzalen. Dan kan het onderwijs toch niet achterblijven?

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 07 februari 2017 16:24

Godsdienstonderwijs op openbare scholen

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Zoals de PVV bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer al heeft betoogd: wij begrijpen niet zo veel van de bedoeling van dit wetsvoorstel. Voor de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen is jaarlijks 10 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Middels dit wetsvoorstel moet die financiering wettelijk worden verankerd. De vraag blijft welk probleem hiermee nu eigenlijk wordt opgelost. Nut en noodzaak blijven onduidelijk.

Gepubliceerd in Spreekteksten
vrijdag, 14 oktober 2016 17:05

Aanvullingen Mediawet

Voorzitter. Vandaag aflevering 384 van dramaserie "De Mediawet". En zoals het bij televisieseries en dergelijke gebruikelijk is, volgt er allereerst een korte terugblik. Wat ging hieraan vooraf? 

In februari of maart van dit jaar spraken wij in dit huis over het oorspronkelijke wetsvoorstel, de eigenlijke Mediawet, zoals door de staatssecretaris bedoeld. Opvallend was dat niet alleen de PVV-fractie, maar ook de andere partijen toen behoorlijk kritisch waren. Het leek er zelfs even op dat het wetsvoorstel mogelijk geen meerderheid zou behalen. Maar dat kan natuurlijk niet! De staatssecretaris strooide wanhopig met allerlei toezeggingen, de tweede termijn werd uitgesteld, er volgde uiteindelijk zelfs nog een derde termijn – alles om dit wetsvoorstel maar door de Eerste Kamer gejast te krijgen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 08 maart 2016 16:32

Mediawet (3e termijn)

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. De derde termijn alweer van de behandeling van de Mediawet. Ik zou natuurlijk wederom kunnen zeggen dat de publieke omroep een links, elitair feestje is, maar dat doe ik niet. Niet dat de PVV wat dat betreft van mening is veranderd, maar in de tweede termijn ging het al niet zozeer meer om de inhoud en nu, in de derde termijn, helemaal niet meer.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 01 maart 2016 18:09

Debat Onderwijstoezicht

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Kwaliteit, daar gaat het om: kwalitatief goed onderwijs. Daar is in de Tweede Kamer al veel over gesproken – ook over de definitie van kwaliteit. In de Tweede Kamer werd al snel geconcludeerd dat een eenduidige definitie van onderwijskwaliteit eigenlijk niet goed mogelijk is. Er worden wel minimumkwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld. Dat zijn de zogenaamde deugdelijkheidseisen. De initiatiefnemer, de heer Bisschop, heeft die de ruggengraat van de onderwijskwaliteit genoemd, de kern van kwalitatief goed onderwijs.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 01 maart 2016 10:40

Debat mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Eindelijk, de tweede termijn van de behandeling van de Mediawet. Het heeft even geduurd – een maand om precies te zijn –, maar nu is het zover.

Op 2 februari vond de eerste termijn plaats. Niet alleen de PVV, ook de andere partijen waren toen bijzonder kritisch. Wat dat betreft: prima, heel goed, ga zo door! Het beeld vormde zich dat het wetsvoorstel in dit huis mogelijk geen meerderheid zou halen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de PVV toen dacht: waarom dan wachten met de tweede termijn? Maar nee, zo werkt het natuurlijk niet.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 02 februari 2016 14:56

Debat: Mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Vandaag spreken we in dit huis over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.

Het toekomstbestendig maken – zegt dat eigenlijk niet al heel veel? Blijkbaar is de publieke mediadienst op dit moment níét toekomstbestendig. Eigenlijk is dat nog te begrijpen ook, want hebben mensen vandaag de dag de publieke omroep nog echt nodig, bijvoorbeeld voor hun informatievoorziening? Nee, niet meer. Ik zou zelfs zeggen: gelukkig niet meer. In de digitale wereld van tegenwoordig komen mensen veelal op andere manieren en via andere kanalen aan hun informatie dan door braaf naar het NOS Journaal te kijken. Internet, online kranten, social media, online aanbieders – noem ze allemaal maar op. Feit is dat Nederlanders steeds minder lineair televisie kijken. Inmiddels besteden zij 61% van hun dagelijkse kijktijd aan het kijken op andere manieren, via andere kanalen. Een halfjaar eerder was dat nog 53%. Het bereik en daarmee ook de relevantie van de publieke omroep nemen af.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 06 oktober 2015 11:31

Rembrandt-deal

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Hier, in deze Kamer, behandelen wij vandaag de beoogde gezamenlijke aankoop van twee Rembrandts door Nederland en Frankrijk. Ja, vandaag 'pas' – want zo was het aanvankelijk niet bedoeld. Vorige week dinsdag, nadat het debat over de Rembrandts in de Tweede Kamer was afgerond, vond hier, in de Eerste Kamer, 's avonds nog snel een spoedoverleg tussen de fractievoorzitters plaats – een extra seniorenoverleg. En waarom? Men wilde de Rembrandt-deal diezelfde avond nog even snel door de Eerste Kamer jassen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 september 2015 10:44

Primair onderwijs in het Engels, Duits of Frans

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Een deel van de onderwijstijd in het basisonderwijs zou, naast het Nederlands of het Fries in Friesland, in het Engels, Duits of Frans gegeven moeten kunnen worden – daar gaat het hier om.

Allereerst even over de achtergrond van het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting schrijft de Staatssecretaris – ik citeer: “Er is gekozen voor Engels omdat Engels de lingua franca is in de internationale samenleving en dus cruciaal is voor onze contacten met anderstaligen. Engels, Duits en Frans zijn daarnaast de drie officiële werktalen van de Europese Unie en daarmee is het relevant één of meerdere van deze talen goed te beheersen.”

Gepubliceerd in Spreekteksten
Pagina 1 van 2