Kyrgyzstan heeft een verzoek ingediend voor democratisch partnerschap van de Raad van Europa. Dit kan zij doen, daar dit land gelegen is in de buurregio. Om deze status te kunnen krijgen, moet Kyrgyzstan dezelfde waarden van de Raad van Europa hanteren, die o.a. gevonden worden in gender gelijkheid en fundementele vrijheden.

De boekdrukkunst heeft een grote invloed gehad op de wetenschap, waardoor de mensheid een grote stap voorwaarts heeft gemaakt.  Ook toen wilden de machthebbers de mensen beschermen tegen gevaarlijke geschriften en gedachten. Men was bang voor ondermijning van religieus of politiek gezag en men voerde censuur uit onder de dekmantel van morele overwegingen.

In Nederland hebben de rooie vrouwen decennia gestreden voor gelijke rechten voor vrouwen. Deze rechten zijn wettelijk verankerd en toch kalven deze rechten in de praktijk langzaam af. De stad Utrecht heeft bijvoorbeeld twee informatieloketten geopend in de moskee Omar Al Faroek, één voor mannen, één voor vrouwen. Er is sprake van apartheid. De gemeente Amsterdam registreert gewoon polygame huwelijken, terwijl polygamie strafbaar is. De wet wordt dus niet gehandhaafd.

De Roma leven als een geïsoleerde groep, die vaak een nomadisch bestaan hebben. Roma hebben een eigen cultuur, waarin de Sokasja, een stelsel van normen en waarden, centraal staat. De Sokasja houdt in volstrekte loyaliteit aan de familie, de clan en de stam. Geloof in lotsbestemming. Geloof in de wereld der geesten en magie. Geloof in de macht van de voorouders. Geloof in Roma respect en eer. Geloof in de superioriteit van het eigen rechtsysteem. Door handelen tegen de Sokasja kan de Roma verstoten worden de gemeenschap. Nationale overheden hebben weinig grip op de Roma, dit komt door de cultuur en ook omdat de Roma vaak stateloos zijn. Nationale overheden willen dat Roma een grotere economische bijdrage gaan leveren. Zij willen dat bereiken via de Roma kinderen, door hen betere leefomstandigheden te geven. Leefomstandigheden kunnen verbeteren als kinderen onderwijs krijgen. Onderwijs is immers de poort naar een beter bestaan. Maar is het wel de manier om kinderen naar school te lokken met gratis vervoer en maattijden? En is het wel raadzaam om taallessen Romani en Roma cultuurlessen te geven?

Samenvatting:

Het belastingverdrag met China bevat nogal wat concessies ten opzichte van wat Nederland wenselijk acht en wat vastgelegd is in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. Niettemin is er begrip voor het feit dat een verdrag uit onderhandeld moet worden en dat in zo een proces concessies moeten worden gedaan. De PVV stemt daarom in met dit verdrag.

Het verdrag met Ethiopië bevatte te veel elementen die erop gericht waren om Ethiopië te bevoordelen. Daarbij was niet langer sprake van fiscaal faciliteren, maar van begunstiging in het kader van de ontwikkelings-(hulp)relatie. Een fiscaal verdrag is er volgens de PVV om fiscale jurisdictie te regelen tussen twee landen, niet om begunstiging in het kader van ontwikkelingshulp te realiseren. Derhalve is de PVV tegen dit verdrag.

De publieksrechtelijke bedrijfsorganisaties voeren grofweg twee soorten taken uit, de publieksrechtelijke taken, dit zijn vooral de Europese uitvoeringstaken te weten de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid, dier- en plantgezondheid, dierenwelzijn, voedselveiligheid, gezondheid en export. En de niet-publieke taken, hieronder vallen de financiering van het diergezondheidsfonds, de financiering van het plantgezondheidsfonds, de voedselveiligheid en de bestrijding en preventie van plant- en dierziekten.

De medebewindstaken op het gebied van gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid (publieksrechtelijke taken) kunnen nu al voor 80% worden overgenomen door de overheid. Tenminste dat geldt indien de 80% van de medewerkers ook 80% van het werk meenemen. Kan de minister aangeven wat de status momenteel is? Dan bedoel ik in het aantal medewerkers en de hoeveelheid werk.

Voorzitter,

Het hier nu voorliggend wetsvoorstel is buitengewoon ambitieus en pretendeert in een allesomvattende opzet de ultieme oplossing te bieden voor de geïndiceerde problemen op de arbeidsmarkt.  De claim op succes is er al op voorhand.

Als eerste wil ik het algemeen concept ter discussie stellen om vervolgens de voorgestelde wijzigingen te bekritiseren waarna de conclusie voor zich zal spreken.

Met als vertrekpunt de verstarring en dualiteit op de arbeidsmarkt in de vorm van een oplopende kloof tussen insiders en outsiders, is het kabinet van oordeel dat de voorgesteld aanpassingen het stelsel niet alleen eenvoudiger en sneller maken  maar ook nog eerlijker en voor werkgevers goedkoper als ook meer gericht op het vinden van een nieuwe baan. Het lijkt op de perfecte wasmiddelenclaim waarbij altijd de vraag opdoemt of het alleen om een optische verbetering gaat.

Mevrouw de voorzitter.

De PVV-fractie maakt zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen voor de chronisch zieken en gehandicapten van het mogelijk definitief worden van het voorliggende wetsvoorstel. Zo heeft bijvoorbeeld het Nibud berekend dat dit kan leiden tot meer dan 10% aan inkomensverlies voor de betrokken burgers. Wij hebben zojuist een petitie aangeboden gekregen en ik wil in het bijzonder ook de ouderen noemen, omdat zij zeer worden getroffen. Het zijn juist deze burgers die elke dag opnieuw geconfronteerd worden met de beperkingen en problemen die hun handicap dan wel chronische ziekte met zich brengt. Het kan en mag toch niet zo zijn dat wij zo langzamerhand in een land komen te wonen waarbij het motto van de samenleving wordt: "Als u een chronische ziekte of handicap hebt, hebt u pech. Dat is uw probleem en dat lost u ook zelf maar op. Jammer, maar helaas!"