Voorzitter,

Vandaag bespreken we het magnum opus van mevrouw Klijnsma,  de Participatiewet , waarin de wet Sociale werkvoorziening, de wet Werk en bijstand en een deel van de Wajong worden samengevoegd tot 1 regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit als onderdeel van de grote decentralisaties naar de gemeenten . Een megaoperatie, die alleen al met dit voorstel gepaard gaat met een enorme bezuinigingstaakstelling van 1,8 mld. op diezelfde onderkant van de arbeidsmarkt.

De Raad van Europa geeft aan dat culturele diversiteit van essentieel belang is voor een humane samenleving en een stabiel Europa. Daarom wil men meer ruimte gegeven voor meer culturen, die door de immigratiestroom Europa in gepompt worden. En culturele gewoonten van het bestaande Europa, die niet stroken met deze instroom moeten worden ge-elimineerd.

Vrz,

De ACM instellingswet heeft voorzien in het samenvoegen van de instellingen OPTA, NMA en Consumenten Autoriteit in de Autoriteit Consument en Markt. De ACM werd een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid en zonder eigen personeel. Hierdoor verloor de OPTA haar eigen rechtspersoonlijheid en verloor zij een deel van haar onafhankelijkheid, het geen op gespannen voet staat met de Europese regelgeving. Met het voorliggende wetsvoorstel komt de aap uit de mouw in onderdeel H artikel 12t, bestemming geldsommen. Hier in wordt geregeld dat geldsommen die worden betaald als gevolg van een door de ACM opgelegde boete of dwangsom, plus de betaalde rente, toekomen aan de Staat. ACM is wel het bestuursorgaan maar heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid zodat zij niet in eigen naam over de ontvangen gelden kan beschikken. Het lijkt er op dat het de ware reden was dat de ACM de vorm kreeg van een zelfstandig bestuursorgaan zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Ook gezien het feit dat in het regeerakkoord is aangegeven dat de ACM een taakstelling mee krijgt mee om meer kartelboetes op te leggen , die ingeboekt wordt op de EZ begroting, Deze kunnen oplopen tot 125 miljoen per jaar. Het was chique geweest als de minister aangegeven had, wat de werkelijke reden was dat de eigen rechtspersoon verviel. Of heeft de minister een andere mening in deze? Graag een reactie.

Voorzitter,

Op 18 december 2012 kon ik in mijn maidenspeech melden dat het mijn fractie genoegen deed dat de nieuwe regering voortvarend te werk ging op dit dossier. Afronding werd nog dat jaar voorzien. De minister zat er geharnast in en had onze volle steun.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en beland in een loopgravenoorlog tussen wetgever en rechter. En na diverse rechterlijke uitspraken is de minister blijven zitten met dit hoofdpijndossier. Hopelijk is de kater niet blijvend.

Voorzitter,

In het “prachtige maar complexe woud van de kindregelingen” dient – aldus de minister- te worden gesnoeid. Daarnaast stelt hij dat “ook op dit onderdeel van de verzorgingsstaat bezuinigd zal moeten worden”.  Tot zover de citaten.  De memorie van toelichting memoreert daarnaast dat “de regering van iedereen een bijdrage vraagt, ook van ouders met kinderen.

De Europse Commissie wil een strategie gaan uitzetten om de Europese online omgeving de veiligste ter wereld te maken, waarbij de fundamentele rechten worden behouden en bevorderd. Na de Snowden affaire zit de schrik er zogenaamd goed in, vooral betreffende de afluister praktijken. De Europese lidstaten schreeuwen moord en brand. Het is naïef om te denken dat zij er niets van af wisten. Afluisteren is van alle tijden en dat men elkaar afluistert is een publiek geheim. De EU en UN grijpen de Snowden affaire dan ook dankbaar aan om zaken rond het internet naar de eigen hand te zetten.

Kyrgyzstan heeft een verzoek ingediend voor democratisch partnerschap van de Raad van Europa. Dit kan zij doen, daar dit land gelegen is in de buurregio. Om deze status te kunnen krijgen, moet Kyrgyzstan dezelfde waarden van de Raad van Europa hanteren, die o.a. gevonden worden in gender gelijkheid en fundementele vrijheden.

De boekdrukkunst heeft een grote invloed gehad op de wetenschap, waardoor de mensheid een grote stap voorwaarts heeft gemaakt.  Ook toen wilden de machthebbers de mensen beschermen tegen gevaarlijke geschriften en gedachten. Men was bang voor ondermijning van religieus of politiek gezag en men voerde censuur uit onder de dekmantel van morele overwegingen.