dinsdag, 06 oktober 2015 11:31

Rembrandt-deal

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Hier, in deze Kamer, behandelen wij vandaag de beoogde gezamenlijke aankoop van twee Rembrandts door Nederland en Frankrijk. Ja, vandaag 'pas' – want zo was het aanvankelijk niet bedoeld. Vorige week dinsdag, nadat het debat over de Rembrandts in de Tweede Kamer was afgerond, vond hier, in de Eerste Kamer, 's avonds nog snel een spoedoverleg tussen de fractievoorzitters plaats – een extra seniorenoverleg. En waarom? Men wilde de Rembrandt-deal diezelfde avond nog even snel door de Eerste Kamer jassen.

dinsdag, 29 september 2015 12:20

Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Bijdrage Alexander van Hattem

Vz,

Allereerst, dit wetsvoorstel spreekt wat zuinigjes over “goede zorg” en stelt daar een definitie voor. Dit zijn uiteraard basisvereisten, maar wat de PVV betreft moet de lat hoger worden gelegd dan de basis: “excellente zorg” zou voor onze patiënten altijd het doel moeten zijn. Desalniettemin kunnen we met deze wet een stap in die richting zetten.

Dat de behandeling van deze wet over het zomerreces is heen getild, betekent niet dat de invoering van deze wetgeving niet urgent is, integendeel. Het is hoog tijd om patiënten meer zekerheid en duidelijkheid te bieden bij klachten en medische fouten.

dinsdag, 22 september 2015 13:25

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Decennialang is de AOW als inkomensvoorziening op grote schaal versoberd; een wat eufemistische benaming voor de kaalslag op de ooit zo geroemde basisvoorziening voor de oude dag. Onder de argumentatie zo de AOW houdbaar te maken voor later, is de facto een continu sloopproces in gang gezet op gelijke voet met de ingrepen op het terrein van de aanvullende pensioenen. Voor beide dossiers is de constante de budgettair gedreven gelegenheidspolitiek niet gehinderd door enig doortimmerde visie op het  pensioendossier.

dinsdag, 22 september 2015 12:00

Eén Europese spoorwegruimte

Bijdrage Alexander van Hattem

Voorzitter,

Het is een bijzondere eer om in deze prachtige historische zaal voor het eerst te mogen spreken. Het  onderwerp van het voorliggende wetsvoorstel, de wijziging van de Spoorwegwet, lijkt niet zo spannend, maar dat was wel eens anders: in 1860 verwierp in deze zaal de Eerste Kamer de toen voorliggende nieuwe spoorwegwet, wat de val betekenende van het kabinet Rochussen.[1] Deze eerste minister Jan Jacob Rochussen was overigens een geboren Brabander en zijn vader zat in Provinciale Staten van Noord-Brabant.[2] Dat legt in deze maidenspeech een bruggetje tot een kort persoonlijk puntje: naast het lidmaatschap van deze Eerste Kamer vertegenwoordig ik ook de Partij voor de Vrijheid in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Mijn woordvoerderschap in deze kamer op IMRO sluit uitstekend aan bij de kerntaken van de provincie, waardoor een goede wisselwerking ontstaat: de ervaring met uitwerking van landelijke wet- en regelgeving op decentraal niveau is hier voor mij van toegevoegde waarde en tegelijkertijd wil ik hier in Den Haag ook de belangen van onze burgers goed vertegenwoordigen. Voor mij is het ook nog even wennen aan de werkwijze van deze kamer, die toch weer heel anders is dan in Provinciale Staten. Zeker bij dit onderwerp heb je het gevoel op een rijdende trein te stappen.

dinsdag, 22 september 2015 10:44

Primair onderwijs in het Engels, Duits of Frans

Bijdrage Alexander Kops

Voorzitter,

Een deel van de onderwijstijd in het basisonderwijs zou, naast het Nederlands of het Fries in Friesland, in het Engels, Duits of Frans gegeven moeten kunnen worden – daar gaat het hier om.

Allereerst even over de achtergrond van het wetsvoorstel. In de memorie van toelichting schrijft de Staatssecretaris – ik citeer: “Er is gekozen voor Engels omdat Engels de lingua franca is in de internationale samenleving en dus cruciaal is voor onze contacten met anderstaligen. Engels, Duits en Frans zijn daarnaast de drie officiële werktalen van de Europese Unie en daarmee is het relevant één of meerdere van deze talen goed te beheersen.”

Bijdrage Danai van Weerdenburg

Voorzitter, dank u wel.

De prijs van vrijheid is eeuwige waakzaamheid. Dat zei Thomas Jefferson, derde president van de Verenigde Staten. Een quote die iedereen ter harte zou moeten nemen, want vandaag de dag glipt de vrijheid ons steeds sneller door de vingers.
Door de oprukkende islamisering, een Europese superstaat die steeds meer soevereiniteit afpakt en de nog immer verstikkende politiek-correcte moraal die de Nederlandse burger gijzelt.

Voorzitter, ik ben drie en een half jaar  naaste medewerker van Geert Wilders geweest. Het belangrijkste dat ik van hem geleerd heb is dit: ondanks moeilijke omstandigheden moeten we blijven knokken voor onze vrijheid, want het is ons meest kostbare bezit. Dat realiseer je pas echt goed als je het kwijt bent. Inmiddels zijn er meerdere PVV’ers die onder ernstige persoonlijke bedreiging de vrijheid en democratie verdedigen. Vanaf deze plaats  wil ik hen zeggen: jullie zijn helden. Hou vol. Ik zal jullie niet in de steek laten. Wij staan schouder aan schouder en samen zullen we uiteindelijk het tij keren.

Door Ir. Drs. Gom van Strien

NRC 26-6-2014: De Fransen weigeren drugs mee te tellen en daardoor blijft de economie 2 miljard euro kleiner. „Niet iedereen heeft dezelfde interpretatie van de EU-regels”, liet het Franse statistiekbureau weten.

Om aan de nog steeds voortgaande onduidelijkheid over de Nederlandse afdracht aan Brussel een einde te maken heeft Gom van Strien, woordvoerder Financiën voor de PVV in de Eerste Kamer, in de Vaste Commissie Financiën het initiatief genomen om tot een deskundigenbijeenkomst met het CBS te komen. Vooruitlopend hierop heeft hij alvast een aantal vragen aan het CBS schriftelijk ingediend.

Bijdrage Marjolein Faber

Vrz,

De EU heeft een tomeloze drang naar macht, macht dat zich uit in een zo groot mogelijk territorium. Dit territorium moet worden vergroot door het uitbreiden van het aantal EU lidmaatschappen en door het afsluiten van associatie akkoorden.
De landen van het Oostelijk Partnerschap (Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, Oekraïne, Wit-Rusland) kunnen zich verheugen in de warme aandacht van de EU. Want de EU wil ook aan de Europese oostflank de Europese waarden zoals democratie, rechtsstaat en mensenrechten, gehesen op het vehikel vrije handel, naar binnen schuiven. Want zonder politieke aansluiting, geen economische integratie, dus geen toegang tot de vrije Europese markt.