woensdag, 27 januari 2016 13:40

Migratie (Raad van Europa)

13. Joint Debate

13.1 The Mediterranean Sea: a front door to irregular migration
13.2 Organized Crime and Migrants

Today, this Assemblee is again discussing the burning topic of Migration.
Europe is being flooded for years now with violent young angry Muslim men.

dinsdag, 26 januari 2016 13:33

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Voorzitter, na een wat langere voorbereiding dan gebruikelijk spreken we vandaag over de "Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties". Langer dan gebruikelijk omdat er nogal wat te doen is geweest over deze wet.
Het gaat hierbij in het bijzonder om de relatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgevers. We kunnen zonder meer constateren dat ZZP'ers zo langzamerhand een zeer belangrijke niet meer weg te denken rol spelen in onze maatschappij. Niettemin doet zich de vraag voor of de flexibilisering van de arbeidsmarkt die met de komst van de ZZP'er een belangrijke stimulans heeft gekregen, in alle gevallen goed verloopt. Tenminste is er de vrees dat de ongelijke behandeling tussen ZZP'ers en werknemers in loondienst in de fiscale en premiesfeer negatieve effecten met zich brengt. Inmiddels hebben we wel een miljoen ZZP'ers waarvan de meerderheid overigens onder modaal zit. Reden genoeg om zorgvuldig met deze groep mensen om te gaan.

Voorzitter. Wij behandelen vandaag een notitie van de collega's van de VVD. Dat doen wij in de plenaire zaal, omdat er na een jaar overleg nog steeds geen overeenstemming bereikt is over de inhoud. Na talloze discussies in het College van Senioren, waarin geen overeenstemming bereikt kon worden, moet nu dit plenaire debat wel leiden tot een eenduidige visie. Laat ik vooropstellen dat de PVV-fractie elk voorstel toejuicht dat tot doel heeft om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming te verbeteren en daardoor de gapende kloof tussen burger en politiek te verkleinen, mits dat ook daadwerkelijk het doel is. Eerlijk gezegd hebben wij daar onze twijfels over, juist omdat het voorstel afkomstig is van de VVD.

dinsdag, 22 december 2015 13:26

Wet STROOM

Voorzitter. Ik zal mijn bijdrage eindigen met dat vermaledijde groepsverbod. Laat ik beginnen met de vraag waarom deze wetgeving hier voorbij komt. Dit is allemaal vastgelegd in het energieakkoord, dat in dit huis nooit als zodanig is behandeld. De wetgeving die erop volgt echter wel, zoals nu dus ook weer. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat het energieakkoord 73 miljard kost als het kabinet aan al zijn doelstellingen wil voldoen. Deze 73 miljard wordt vooral betaald door het mkb en onze huishoudens. Als je het mkb en de huishoudens opzadelt met 73 miljard aan lastenverhoging zal dit uiteraard leiden tot lagere bestedingen en minder werkgelegenheid, wat welvaart kost. Bij de Nationale Energieverkenning aan de overkant kwam er volgens mij ook nog eens 8 miljard aan SDE-subsidies bij. Klopt dat? Moeten wij dat nog bij de 73 miljard optellen?

dinsdag, 22 december 2015 13:24

Begrotingsstaten VWS

Voorzitter,

De begroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een van de pijlers van onze verzorgingsstaat. Een verzorgingsstaat die de Nederlandse Staatsburgers met hard werken hebben opgebouwd en waarvoor zij hun leven lang keurig premies afdragen. En waarvan zij de rechtvaardige verwachting koesteren er op terug te kunnen vallen als zij onverhoopt zorgbehoevend worden.

maandag, 21 december 2015 13:21

Wet algemeen pensioenfonds

Voorzitter,

Met het voorliggend wetsvoorstel wordt een nieuw vehikel geïntroduceerd dat simpelweg –met het oog op een toenemende consolidatie -de mogelijkheid moet bieden aan collectiviteitskringen voor een gescheiden uitvoering van hun pensioenregelingen binnen de structuur van een nieuw type pensioenfonds. Dat nieuwe algemene pensioenfonds - immers niet gehinderd door de knellende eisen van de Pensioenwet met betrekking tot domeinafbakening en een verbod op ringfencing- dient die mogelijkheid te bieden.

dinsdag, 15 december 2015 12:57

Begrotingsstaten V&J

Voorzitter, bovenop het weinig rooskleurige beeld dat mijn collega Markuszower zo-even schetste, komt nog eens een asieltsunami van ongekende proporties. Vele tienduizenden gelukszoekers zijn onze grens inmiddels gepasseerd en voor 2016 valt ook niet veel goeds te verwachten. En dat onder leiding van een staatssecretaris van VVD-huize. Al is het verschil tussen de PvdA en de VVD tegenwoordig amper te zien. Beide partijen delen immers het gedachtengoed dat in het kort erop neerkomt dat we de humanitaire plicht hebben om de halve moslim-wereld hier op te vangen ten koste van de Nederlandse bevolking.

dinsdag, 15 december 2015 12:55

Begrotingsstaten V&J

Voorzitter,

Histoire se repete. De geschiedenis herhaalt zich en dat is niet altijd prettig. Vorig jaar, toen deze Kamer de begroting Veiligheid en Justitie 2015 behandelde, was Parijs en de wereld geschokt door terroristische aanslagen in Parijs. 17 onschuldige Franse burgers werden ritueel geslacht en slechts twee dagen voordat ook in deze Kamer de respectievelijke woordvoerders hun afschuw en medeleven betuigden, declameerden miljoenen mensen: Je Suis Charlie.