dinsdag, 01 maart 2016 15:58

Debat - Huis voor Klokkenluiders

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, wij voeren vandaag een bijzonder debat. Het is met name bijzonder, omdat de verschillen in opvatting tussen de partijen die vandaag deelnemen aan het debat, zeer klein zijn. Immers, allemaal erkennen wij de waarde die klokkenluiders hebben voor de maatschappij. De imposante rij indienders tegenover mij laat dat al zien. Allemaal vinden wij dat klokkenluiders goed beschermd en ondersteund moeten worden. Het gaat dan ook om bijzondere mensen.

dinsdag, 01 maart 2016 10:40

Debat mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Eindelijk, de tweede termijn van de behandeling van de Mediawet. Het heeft even geduurd – een maand om precies te zijn –, maar nu is het zover.

Op 2 februari vond de eerste termijn plaats. Niet alleen de PVV, ook de andere partijen waren toen bijzonder kritisch. Wat dat betreft: prima, heel goed, ga zo door! Het beeld vormde zich dat het wetsvoorstel in dit huis mogelijk geen meerderheid zou halen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de PVV toen dacht: waarom dan wachten met de tweede termijn? Maar nee, zo werkt het natuurlijk niet.

Bijdrage van Gidi Markuszower

2 jaar Voorzitter,

Bijna 2 volle jaren moest het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wikken en wegen. Tubben en tobben. Totdat zij aan de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven’ kon voorleggen. Een hele mond vol. Voor een zeer afgeslankte versie van het initiële voorstel.

Immers, de oorspronkelijke motie, die vanzelfsprekend op de steun van de PVV kon rekenen, ging verder. Was een stuk steviger. En riep de Regering op om de nationaliteit te ontnemen aan personen die waren veroordeeld voor deelname aan een terroristische organisatie. Nu worden slechts wat mogelijkheden verruimd voor het ontnemen van het Nederlanderschap. Maar meer ook niet.

dinsdag, 16 februari 2016 14:04

Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

Ik heb niet de intentie om de eerdere discussies van 2012 en 2014 over de wet beperking export kinderbijslag –WHEK- in extenso over te doen.

Maar omdat het nu voorliggend voorstel tot opzegging voortvloeit uit die al in 2014 breed aangenomen wet, is het zinnig om in kort bestek daar een paar contextuele kanttekeningen bij te plaatsen.

dinsdag, 02 februari 2016 14:56

Debat: Mediawet

Bijdrage van Alexander Kops

Voorzitter. Vandaag spreken we in dit huis over het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.

Het toekomstbestendig maken – zegt dat eigenlijk niet al heel veel? Blijkbaar is de publieke mediadienst op dit moment níét toekomstbestendig. Eigenlijk is dat nog te begrijpen ook, want hebben mensen vandaag de dag de publieke omroep nog echt nodig, bijvoorbeeld voor hun informatievoorziening? Nee, niet meer. Ik zou zelfs zeggen: gelukkig niet meer. In de digitale wereld van tegenwoordig komen mensen veelal op andere manieren en via andere kanalen aan hun informatie dan door braaf naar het NOS Journaal te kijken. Internet, online kranten, social media, online aanbieders – noem ze allemaal maar op. Feit is dat Nederlanders steeds minder lineair televisie kijken. Inmiddels besteden zij 61% van hun dagelijkse kijktijd aan het kijken op andere manieren, via andere kanalen. Een halfjaar eerder was dat nog 53%. Het bereik en daarmee ook de relevantie van de publieke omroep nemen af.

dinsdag, 02 februari 2016 14:05

Wet op de jeugdverblijven

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Te langen leste ligt er nu eindelijk een wetsvoorstel dat enige regulering beoogt te brengen in toezicht op de jeugdverblijven. Beter gesteld : op de talrijke zogeheten moskee-internaten, voornamelijk Turkse. Want hier gaat het om.

woensdag, 27 januari 2016 13:40

Migratie (Raad van Europa)

13. Joint Debate

13.1 The Mediterranean Sea: a front door to irregular migration
13.2 Organized Crime and Migrants

Today, this Assemblee is again discussing the burning topic of Migration.
Europe is being flooded for years now with violent young angry Muslim men.

dinsdag, 26 januari 2016 13:33

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Voorzitter, na een wat langere voorbereiding dan gebruikelijk spreken we vandaag over de "Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties". Langer dan gebruikelijk omdat er nogal wat te doen is geweest over deze wet.
Het gaat hierbij in het bijzonder om de relatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgevers. We kunnen zonder meer constateren dat ZZP'ers zo langzamerhand een zeer belangrijke niet meer weg te denken rol spelen in onze maatschappij. Niettemin doet zich de vraag voor of de flexibilisering van de arbeidsmarkt die met de komst van de ZZP'er een belangrijke stimulans heeft gekregen, in alle gevallen goed verloopt. Tenminste is er de vrees dat de ongelijke behandeling tussen ZZP'ers en werknemers in loondienst in de fiscale en premiesfeer negatieve effecten met zich brengt. Inmiddels hebben we wel een miljoen ZZP'ers waarvan de meerderheid overigens onder modaal zit. Reden genoeg om zorgvuldig met deze groep mensen om te gaan.