Logo PVV Eerste Kamer

dinsdag, 21 juni 2016 09:50

Beleidsdebat BES-eilanden

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

In mijn bijdrage vandaag wil ik me met name richten op de evaluaties van de nieuwe staatkundige structuur van de BES eilanden na 10-10-2010. En in het bijzonder op de kabinetsreactie met betrekking tot het rapport van de commissie Spies. Het lijkt me zinnig ook terug te grijpen op het eerder op 4 juni 2013 in deze kamer gevoerde beleidsdebat inzake de “Toekomst van het Koninkrijk”. Tenslotte zal ik een korte beschouwing wijden aan de positie van de landen binnen het Koninkrijk na de ontmanteling van de Nederlandse Antillen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 24 mei 2016 16:57

Debat verbeterde premieregeling

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

Sinds eind 2013 is de toenemend lage rente een steeds groter probleem geworden voor de pensioenfondsen en hun deelnemers. Het besluit van de ECB baas Draghi om maandelijks zo’n 60 miljard uit het raam te gooien en tegelijkertijd de rente naar nul te schroeven, heeft de pensioenfondsen nog sterker onder water gedrukt. Onder de titel van “kwantitatieve verruiming” is door deze kamikazepiloot/illusionist (ik citeer slechts) gratis geld gecreëerd om de inflatie en de economie aan te jagen. “Whatever it takes” was zijn motto, tot en met het opkopen van probleemleningen van banken aan toe. Zelfs gratis iedereen 1000 euro geven (niet te verwarren met die andere 1000 van Rutte) wordt niet uitgesloten.  Allemaal wilde acties en ook nog op kosten van de Noordelijke landen en in dit geval de pensioendeelnemers.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 16 februari 2016 13:04

Verdrag inzake sociale zekerheid met Marokko

Bijdrage van Kees Kok

Voorzitter,

Ik heb niet de intentie om de eerdere discussies van 2012 en 2014 over de wet beperking export kinderbijslag –WHEK- in extenso over te doen.

Maar omdat het nu voorliggend voorstel tot opzegging voortvloeit uit die al in 2014 breed aangenomen wet, is het zinnig om in kort bestek daar een paar contextuele kanttekeningen bij te plaatsen.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 02 februari 2016 13:05

Wet op de jeugdverblijven

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Te langen leste ligt er nu eindelijk een wetsvoorstel dat enige regulering beoogt te brengen in toezicht op de jeugdverblijven. Beter gesteld : op de talrijke zogeheten moskee-internaten, voornamelijk Turkse. Want hier gaat het om.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 21 december 2015 12:21

Wet algemeen pensioenfonds

Voorzitter,

Met het voorliggend wetsvoorstel wordt een nieuw vehikel geïntroduceerd dat simpelweg –met het oog op een toenemende consolidatie -de mogelijkheid moet bieden aan collectiviteitskringen voor een gescheiden uitvoering van hun pensioenregelingen binnen de structuur van een nieuw type pensioenfonds. Dat nieuwe algemene pensioenfonds - immers niet gehinderd door de knellende eisen van de Pensioenwet met betrekking tot domeinafbakening en een verbod op ringfencing- dient die mogelijkheid te bieden.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 22 september 2015 11:25

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Bijdrage Kees Kok

Voorzitter,

Decennialang is de AOW als inkomensvoorziening op grote schaal versoberd; een wat eufemistische benaming voor de kaalslag op de ooit zo geroemde basisvoorziening voor de oude dag. Onder de argumentatie zo de AOW houdbaar te maken voor later, is de facto een continu sloopproces in gang gezet op gelijke voet met de ingrepen op het terrein van de aanvullende pensioenen. Voor beide dossiers is de constante de budgettair gedreven gelegenheidspolitiek niet gehinderd door enig doortimmerde visie op het  pensioendossier.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 07 april 2015 15:19

Debat : wetsvoorstel flexibel werken

Debat 7 april 2015 over wetsvoorstel 32 889 (Wet flexibel werken)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)


Voorzitter,

De indiening van voorliggend initiatiefwetsvoorstel per september 2011 ligt al weer bijna vier jaar achter ons. Het doet inmiddels aan als een aflevering van “Andere tijden”: een politieke eeuwigheid geleden. Dit roept direct de vraag op of de leidende gedachte nog actueel is en de houdbaarheidstermijn van het voorstel niet al lang is overschreden. In dat geval is het hooguit nog te kwalificeren als een mooi vergezicht van destijds.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Debat 24 maart 2015 over wetsvoorstel 33 981 (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Als sluitstuk op de Participatiewet is zekerheidshalve de Quotum-dreigwet maar snel van de plank gehaald om als de bekende stok achter de deur de afspraken af te dwingen om op termijn 125 000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. De papieren vrijwillige afspraken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 worden bepaald niet hoog ingeschat.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 10 maart 2015 15:10

Debat : wetsvoorstel taaleis WWB

Debat 10 maart 2015 over wetsvoorstel 33 975 (Wijziging van de wet werk en bijstand ivm. toevoeging eis tot beheersing van de Nederlandse taal -Wet taaleis WWB)

Bijdrage Kees Kok (fractie PVV)

Voorzitter,
Op 24 juni vorig jaar mocht deze kamer de Participatiewet en de wet Maatregelen werk en bijstand bespreken. Deze WWB is inmiddels onderdeel geworden van de Participatiewet. Ik zal de fundamentele kritiek van mijn fractie daarover hier niet herhalen; die bewaar ik nog wel voor het debat over de Quotumwet.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter,

Onder het motto van “noodzakelijk onderhoud” en het wegnemen van “enkele knelpunten” dient dit wetsvoorstel nog even op de late maandag,- en dinsdagavond door de Senaat te worden gejast. De urgentie om de spelregels voor het financieel beleid van de pensioenfondsen aan te scherpen en per 2015 in te laten gaan, is kennelijk levensgroot; en ieder geval groter dan de doorgeschoven behandeling van de wet inzake de topinkomens. Een navrante constatering. Het is makkelijker de grote amorfe groep pensioendeelnemers te pakken dan de grootverdieners. Om niet te dicht tegen de Statenverkiezingen te komen, worden ook politieke spelletjes helaas niet geschroomd in de hoop dat men het tegen die tijd is vergeten. De klap komt toch immers later. Kritisch denkenden worden op voorhand onder druk gezet; het belang van de burger is geen enkele overweging.

Gepubliceerd in Spreekteksten
Pagina 1 van 3

Aanmelden voor de nieuwsbrief