Logo PVV Eerste Kamer

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, allereerst ook vanuit de PVV-fractie natuurlijk de felicitaties aan de indieners van dit initiatiefvoorstel. De heer Herben is er ongetwijfeld in gedachten bij.
Hun harde werk en vasthoudendheid verdient alle lof. Met hun initiatiefvoorstel waren zij hun tijd ver vooruit.
Niet alleen met het signaleren van het ongemak dat een verregaande overdracht van bevoegdheden aan de EU kan plaatsvinden met slechts de goedkeuring van een gewone kamermeerderheid.
Maar vooral dat dit niet helemaal te rijmen is met de aard van de EU als supranationale organisatie en de wijze waarop europees recht doorwerkt in het nationale recht. Grondwetswijzigingen behoeven immers óók een tweederde meerderheid.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 05 juli 2016 11:39

Huisvesting vergunninghouders

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, de wetswijziging die nu voorligt heeft tot doel het mogelijk te maken dat toegelaten instellingen volkshuisvesting, woningcorporaties, met publiek geld dat bedoeld is voor sociale woningbouw, investeringen kunnen doen in panden van derden in het kader van verhuur- verbouw- en onderhoudswerkzaamheden. Dit alles ten behoeve van het creëeren van huisvesting voor statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Dat kan alleen wanneer een gemeente daaraan behoefte heeft en er geen andere partijen beschikbaar zijn.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter.
De PVV-fractie heeft met vertwijfeling kennis genomen van het wetsvoorstel dat vandaag voor ligt. Die vertwijfeling komt doordat het wetsvoorstel zó ontzettend is verzwakt in de hoop haar door de Eerste Kamer te loodsen, dat het voor mijn partij nog nauwelijks herkenbaar is.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag spreken wij over energieprestatievergoedingsovereenkomsten tussen verhuurders en huurders. Kort gezegd in gewone mensen-taal: door duurzame renovatie van huurwoningen moeten de energiekosten naar nul gaan en huurders betalen geen energierekening aan een energiebedrijf meer maar in plaats daarvan een vergoeding aan hun verhuurder.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 12 april 2016 15:18

Wet Doorstroming Huurmarkt

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. De gebrekkige doorstroming op de huurmarkt is al jaren een probleem, dat zullen weinigen ontkennen. Dat de overheid hier iets aan probeert te doen door de mensen die in een sociale huurwoning zitten, een handje te helpen bij het doorstromen, daar is de PVV op zich niet tegen. Maar de manier waaróp deze wet de doorstroming poogt te bevorderen, stuit bij ons op een aantal fundamentele bezwaren.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter. Vandaag bespreken wij een initiatiefvoorstel dat iedereen sympathiek in de oren zal klinken. Het beoogt de woningmarkt toegankelijker te maken voor jongeren. Het maakt tijdelijke huurcontracten mogelijk voor jongeren, door het aanbrengen van enkele wijzigingen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 01 maart 2016 14:58

Debat - Huis voor Klokkenluiders

Bijdrage van Danai van Weerdenburg

Voorzitter, wij voeren vandaag een bijzonder debat. Het is met name bijzonder, omdat de verschillen in opvatting tussen de partijen die vandaag deelnemen aan het debat, zeer klein zijn. Immers, allemaal erkennen wij de waarde die klokkenluiders hebben voor de maatschappij. De imposante rij indienders tegenover mij laat dat al zien. Allemaal vinden wij dat klokkenluiders goed beschermd en ondersteund moeten worden. Het gaat dan ook om bijzondere mensen.

Gepubliceerd in Spreekteksten

Voorzitter. Wij behandelen vandaag een notitie van de collega's van de VVD. Dat doen wij in de plenaire zaal, omdat er na een jaar overleg nog steeds geen overeenstemming bereikt is over de inhoud. Na talloze discussies in het College van Senioren, waarin geen overeenstemming bereikt kon worden, moet nu dit plenaire debat wel leiden tot een eenduidige visie. Laat ik vooropstellen dat de PVV-fractie elk voorstel toejuicht dat tot doel heeft om de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming te verbeteren en daardoor de gapende kloof tussen burger en politiek te verkleinen, mits dat ook daadwerkelijk het doel is. Eerlijk gezegd hebben wij daar onze twijfels over, juist omdat het voorstel afkomstig is van de VVD.

Gepubliceerd in Spreekteksten
dinsdag, 15 december 2015 11:57

Begrotingsstaten V&J

Voorzitter, bovenop het weinig rooskleurige beeld dat mijn collega Markuszower zo-even schetste, komt nog eens een asieltsunami van ongekende proporties. Vele tienduizenden gelukszoekers zijn onze grens inmiddels gepasseerd en voor 2016 valt ook niet veel goeds te verwachten. En dat onder leiding van een staatssecretaris van VVD-huize. Al is het verschil tussen de PvdA en de VVD tegenwoordig amper te zien. Beide partijen delen immers het gedachtengoed dat in het kort erop neerkomt dat we de humanitaire plicht hebben om de halve moslim-wereld hier op te vangen ten koste van de Nederlandse bevolking.

Gepubliceerd in Spreekteksten
maandag, 14 december 2015 11:22

Begrotingsstaten BZK

Voorzitter, op 6 april aanstaande gaat de Nederlandse bevolking naar de stembus om te stemmen over het associatieverdrag tussen Oekraïne en de Europese Unie. Het zal de eerste keer zijn dat een dergelijk raadgevend referendum wordt gehouden op grond van de referendumwet die op 1 juli jl. van kracht is geworden.
Een gezamenlijk burgerinitiatief, verenigd onder de naam GeenPeil, verzamelde maar liefst 427.939 geldige handtekeningen. Een geweldige prestatie, mede mogelijk gemaakt door de onvermoeibare inzet van duizenden vrijwilligers.

Gepubliceerd in Spreekteksten
Pagina 1 van 2

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Danai van Weerdenburg